Social Impact Lab 2019: Vaccinationskort för kritiskt tänkande om rörlig bild

Porträtt av Miriam von Schantz

Lärare, poliser och bibliotekarier är några av de målgrupper som Miriam von Schantz vänder sig till i ett första skede.

Miriam von Schantz är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon jobbar med att utveckla ett slags audiovisuellt vaccinationskort, som ska hjälpa oss att tänka kritiskt kring rörliga bilder.

Social Impact Lab

Miriam von Schantz är filosofie doktor och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Hennes forskning handlar om åskådarens relation till den rörliga bildens sanningsspråk.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Våra samhällen präglas mer och mer av digital kommunikation där rörlig bild utgör en stor del av innehållet. Unesco pekar ut medie- och informationskunnighet (MIK) som kärnan i yttrande- och informationsfriheten. En central del av MIK är det som kallas filmkunnighet och detta rör specifikt förmågan att tolka, analysera och göra film och andra rörliga bilder.

– Bristande kompetens att förhålla sig kritisk till rörliga bilder och hur dessa relaterar till verkligheten har vitt gående konsekvenser för både demokrati och individens välbefinnande. Problematiken med åskådarens relation till rörliga bilder och dess sanningsanspråk är lika gammal som det funnits rörliga bilder men den blir mer och mer komplex, inte minst genom nya digitala verktyg som ständigt försvårar för åskådarmedborgaren att veta sanningsvärdet i den visuella kommunikation den möter (problemet med s.k. deep fakes ex.vis). Detta gör att det inte räcker med att en faktagranskare säger att X och Y är påhitt, vi alla som lever i dagens multimedierande samhälle behöver ha grundläggande filmkunnighet. 

Berätta om din idé!
– Jag vill utveckla vad jag kallar för Audiovisuellt Vaccinationskort som syftar till att erbjuda en arbetsprocess och ett material (ett vaccinationskort) som tränar kritiskt tänkande kring den rörliga bildens sanningsanspråk. Det audiovisuella vaccinationskortet erbjuder således ett sätt att arbeta specifikt med filmkunnighetsdelen av det vidare MIK begreppet.

– Syftet med att arbeta med vaccinationskortet är att sätta igång en process som individen sedan kan fortsätta utveckla under resten av livet men där målet med vaccinationskortet är att synliggöra för deltagaren hur just den egna relationen ser ut och börja skapa förutsättningar för individen att förhålla sig kritiskt till denna.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Vaccinationskortet riktar sig till vuxna och vuxna som arbetar med barn. Till en början yrkesgrupper där rörliga bilder är del av yrkesvardagen (lärare, poliser, väktare, skol- och folkbibliotekarier ex.vis) men på sikt ska vaccinationskortet kunna användas inom ramen för studiecirklar och egentligen av alla som möter rörliga bilder oavsett om det är i sin yrkesverksamhet eller i privatlivet.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Slutsatserna från min avhandling pekade mot att den forskningsmetoden jag utvecklade även skulle kunna omformuleras som en filmpedagogik. Så jag ser det som att avhandlingen slutade med att peka mot behovet att nyttiggöra resultaten. När jag såg utlysningen kändes det självklart att söka.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Det är lätt att kläcka goda idéer men desto svårare att utföra dem från ax till limpa. Att få ett fysiskt och intellektuellt sammanhang för idéutveckling där den gemensamma nämnaren är en vilja att upprätta kontakt med samhället och dess behov känns som en förutsättning för att idén ska få materiell form. Det känns mycket inspirerande att få vara del av en så dynamisk och generös miljö.

Här kan du läsa mer om Social Impact Lab.

Inget resultat