Dataskyddspolicy Örebro universitet Holding AB

Hantering personuppgifter

Inom Örebro universitet Holding AB och dess dotterbolag Örebro universitet Enterprise AB arbetar man med att ge stöd till forskare, studenter och anställda att nyttiggöra kunskap, idéer och innovationer som kommer ur forskning och utbildning vid Örebro universitet.

Arbetet kan, bland annat, ske genom att

  • ge stöd och rådgivning i idéutvecklingsarbete
  • inspirera forskare, studenter och anställda att jobba med idéutveckling
  • arrangera doktorandkurser
  • rekrytera studenter för avgränsade och specificerade uppdrag för uppdragsgivares räkning.

I verksamheten behöver vi samla uppgifter om forskare, studenter och anställda vid Örebro universitet för ovanstående arbete.  Vi samlar även uppgifter om externa kontakter för att hitta samarbetspartners, stödkompetens, företagskontakter, uppdragsgivare, finansiärer etc.

Vi värnar om integriteten och samlar aldrig mer uppgifter än vad vi behöver. Alla personuppgifter hanteras med erforderlig säkerhet och vi har rutiner för att uppfylla dina rättigheter som registrerad. Vi säljer aldrig information vidare.

 

Insamling och användning av data

Personuppgifter som samlas är kontaktinformation såsom namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer samt yrkesrelaterad information såsom arbetsplats, yrkesroll etc.

Uppgifter samlas från webbplatser, telefonkontakter, mejl, anmälningslistor, evenemang av olika slag (seminarier, kurser, mässor etc), nätverkskontakter, sociala medier etc. Uppgifter kan sökas och samlas av oss eller också lämnar du, direkt eller indirekt, uppgifter till oss. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser).

För uppdragsverksamheten samlas även personuppgifter in via ansökningsformulär i det rekryteringssystem som uppdragsverksamheten använder. I anslutning till att ansökan skickas in får studenten samtycka till insamlandet av personuppgifterna. Personuppgifter som samlas är namn och kontaktuppgifter. I ansökningsformuläret anges även kompetenser och erfarenheter. För de studenter som är lämpliga för uppdraget kommer uppgifterna att, efter inhämtat samtycke, delas med uppdragsgivaren. De studenter som anlitas för uppdrag, anställs hos Enterprise AB och då samlas även personnummer och bankkontouppgifter.

 

Syftet med att samla informationen

Syftet med att samla uppgifterna är för att nyttja dem i arbetet med nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap. Uppgifterna används för att koppla samman olika parter (forskare, studenter, anställda, konsulter, företag, finansiärer), bjuda in till olika evenemang, sprida information, hitta idéägare etc.

För uppdragsverksamheten är syftet att nyttja personuppgifterna i arbetet med att rekrytera studenter för uppdragsgivares räkning samt att kunna uppfylla arbetsgivaransvaret när studenten anställs i Örebro universitet Enterprise AB.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna behandlas och lagras i olika IT-system, anpassade för respektive ändamål.

  • Uppgifter om forskare, anställda och studenter som vill nyttiggöra sina forskningsresultat/idéer behandlas i ett CRM-system.
  • Uppgifter om studenter som anlitas/anmäler intresse för uppdragsverksamheten behandlas i ett rekryteringssystem.
  • System för löne- och fakturahantering
  • Uppgifter behandlas och lagras även i standard molntjänster och på server. 

 

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få del av den information som vi lagrat om dig.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten och invända mot direktmarknadsföring.

 

Personuppgiftsansvarig

Örebro universitet Holding AB

701 82 Örebro