Klinisk forskning och prövning i praktiken, 15 hp

En kurs för dig inom hälso- och sjukvården som vill öka dina kunskaper kring kliniska studier och good clinical practice (GCP). Utbildningen ges i samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och Forskning och utbildning vid Region Örebro län.

Klinisk forskning och prövning i praktiken

Utbildningen ska ge deltagarna kunskaper inom forskningsetiska principer, vetenskaplig metodik och statistik. Deltagarna ska utifrån dessa kunskaper kunna medverka till att forskningsprojekt och kliniska studier utförs enligt gällande lagar, riktlinjer och GCP-standard. På så sätt garanteras deltagande forskningspersoners integritet och säkerhet samt forskningsdata och studier av hög kvalitet.

Nästa kursstart är planerad vårtermin 2022. Då de fysiska träffarna varit uppskattade av tidigare deltagare, så hoppas vi att en förläggning av kursen till 2022 kan möjliggöra detta.

Det är redan nu möjligt att anmäla ett intresse att delta på kommande kurstillfälle via kontaktperson angiven nedan. På så vis blir du meddelad när anmälan för kursen öppnat. Ett meddelande om intresse är inte bindande.

Nedan är kursinnehållet för 2020. Det kommer att förnyas något till 2022.

Kursens innehåll:

 • Regelverk och riktlinjer för kliniska studier.
 • Den kliniska prövningsprocessen; planering, genomförande, avslut och rapportering.
 • Informationshantering, databassökningar.
 • Statistik.
 • Forskningsetik.
 • Vetenskaplig kommunikation och presentationstekniker.
 • Kvalitetssäkring.
 • Lagar och förordningar.
 • Good clinical practice (GCP).
 • Studiedesign, studieprotokoll och datahantering.
 • Epidemiologi.

Kursen löper över två terminer i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier, individuella studier och via den webbaserade plattformen Blackboard där kursdeltagarna kan interagera inom gruppen.

Kursen omfattar 15 hp. Viss undervisning kan komma att bedrivas på distans samt kvällstid. Undervisningen är obligatorisk och det krävs minst 80% deltagande för att erhålla kursbevis.

Kursen kan komma att förläggas delvis på distans. Samtliga datum för vårterminen och höstterminen 2022, samt vilka träffar som sker i Örebro, uppdateras under hösten 2021.

Exempel på tidigare kursupplägg:

 • Vårtermin 2020
 • 14-15 januari
 • 11-12 februari
 • 25-26 mars
 • 12-13 maj (+ ev 14 maj)
 • Hösttermin 2020
 • 15-16 september
 • 14-15 oktober
 • 10-11 november
 • 1-3 december

Målgruppen för utbildningen är i första hand forskningsstödjande personal och forskare.

Kursen finansieras av Forskning och utbildning vid Region Örebro län för personal inom Region Örebro län. Kostnad för övriga är 9000 kr exkl moms.

Kursen arrangeras under förutsättning att minst 20 deltagare är anmälda vid anmälningstidens utgång.  Anmälan är bindande.

Deltagarna bekostar själva kurslitteratur, resor och logi.

Behörig att söka kursen är du som har 180 hp i grundutbildning som: sjuksköterska, läkare, biomedicinsk analytiker, biomedicinare, röntgensjuksköterska eller motsvarande. Yrkeserfarenhet minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Anmälan är för närvarande stängd.

Det går bra att anmäla ett intresse för kursen redan nu via Anna Axelsson, för att bli meddelad när anmälan öppnat. Ett meddelande om intresse är inte bindande.