Klinisk forskning och prövning i praktiken, 15 hp

En kurs för dig inom hälso- och sjukvården som vill öka dina kunskaper kring kliniska studier och good clinical practice (GCP). Utbildningen ges i samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och Forskning och utbildning vid Region Örebro län.

Klinisk forskning och prövning i praktiken

Utbildningen ska ge deltagarna kunskaper inom forskningsetiska principer, vetenskaplig metodik och statistik. Deltagarna ska utifrån dessa kunskaper kunna medverka till att forskningsprojekt och kliniska studier utförs enligt gällande lagar, riktlinjer och GCP-standard. På så sätt garanteras deltagande forskningspersoners integritet och säkerhet samt forskningsdata och studier av hög kvalitet.

Kursens innehåll:

 • Regelverk och riktlinjer för kliniska studier.
 • Den kliniska prövningsprocessen; planering, genomförande, avslut och rapportering.
 • Informationshantering, databassökningar.
 • Statistik.
 • Forskningsetik.
 • Vetenskaplig kommunikation och presentationstekniker.
 • Kvalitetssäkring.
 • Lagar och förordningar.
 • Good clinical practice (GCP).
 • Studiedesign, studieprotokoll och datahantering.
 • Epidemiologi.

Kursen löper över två terminer i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier, individuella studier och via den webbaserade plattformen Blackboard där kursdeltagarna kan interagera inom gruppen.

Kursen omfattar 15 hp. Viss undervisning kan komma att bedrivas på kvällstid.

Undervisningen är obligatorisk och det krävs minst 80% deltagande för att erhålla kursbevis.

Kurslitteratur:

 • Öman, Aina (2012), Handbok i genomförande av en klinisk prövning. Stockholm: Studentlitteratur, 246 sidor.
 • SOU 2013:87, Starka tillsammans.
 • Samtliga studenter bör ha någon grundläggande bok i statistik som ska vara inläst innan kursstart, till exempel Statistik för hälsovetenskaperna av Göran Ejlertsson, Studentlitteratur.
 • Kan kompletteras, anges då i välkomstbrevet.

Kursen har träffar i Örebro vid följande tidpunkter.
Lokal anges i välkomstbrevet tillsammans med karta och vägbeskrivning.

Kursdagar:

 • Vårtermin 2020
 • 14-15 januari
 • 11-12 februari
 • 25-26 mars
 • 12-13 maj (+ ev 14 maj)
 • Hösttermin 2020
 • 15-16 september
 • 14-15 oktober
 • 10-11 november
 • 1-3 december

Målgruppen för utbildningen är i första hand forskningsstödjande personal och forskare.

Kursen finansieras av Forskning och utbildning vid Region Örebro län för personal inom Region Örebro län. Kostnad för övriga är 9000 kr exkl moms.

Kursen arrangeras under förutsättning att minst 20 deltagare är anmälda vid anmälningstidens utgång.  Anmälan är bindande.

Deltagarna bekostar själva kurslitteratur, resor och logi.

Behörig att söka kursen är du som har 180 hp i grundutbildning som: sjuksköterska, läkare, biomedicinsk analytiker, biomedicinare, röntgensjuksköterska eller motsvarande. Yrkeserfarenhet minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Anmälan är stängd.

För frågor rörande kursen, kontakta Christina Karlsson.

Kursansvarig

Christina Karlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Christina Karlsson

E-post:

Telefon: 019 303675

Rum: P1326

Christina Karlsson