Trestadsstudien

Fyra leende tjejer på promenad  i vårsolen

- en studie om hur psykisk ohälsa hos ungdomar kan förebyggas

Trestadsstudien är ett femårigt vetenskapligt forskningsprojekt som bedrivs av forskare vid enheten för psykologi vid Örebro universitet. Studien pågår mellan år 2014 och år 2018 och sker inom de kommunala högstadie- och gymnasieskolorna i Örebro, Karlskoga och Köping. Ungdomarna besvarar varje år en enkät som handlar om hur de ser på sig själva och sitt mående. Genom dessa årliga återkommande mätningar kan man därför följa utvecklingen av ungdomars psykiska hälsa över tid.

Uppskattningsvis utvecklar så många som en av fyra ungdomar under ungdomsåren psykosociala problem. Det kan handla om internaliserade problem såsom ätstörningar, ängslan, depression och självskadebeteende. Det kan också handla om externaliserade problem såsom aggressivitet, mobbning, och brottslighet. Andra typer av problem av mer fysisk natur såsom smärtor, problem med magen och sömnproblem är också vanligt förekommande.

Syftet med Trestadsstudien är att nå en fördjupad förståelse för varför vissa ungdomar, på kort tid, utvecklar många problem parallellt. En förhoppning är att studien skall komma att bidra till effektiviseringar inom de behandlingsformer som idag finns tillgängliga. En annan är att man genom att identifiera de förhållanden som ligger bakom problem spridningar i framtiden skall kunna rikta insatser mot flera psykosociala problem samtidigt, snarare än att som idag fokusera på ett problem i taget. Därmed skulle knappa resurser kunna sparas samtidigt som insatser skulle kunna effektiviseras till att motverka problemutveckling till att börja med.