Erasmus+ för utbytesstudier

Erasmus+ är ett europeiskt stipendieprogram som finansieras av EU-kommissionen. Syftet med stipendiet är att underlätta för studenter i Europa att studera utomlands, utveckla sina språkkunskaper och upptäcka en ny kultur.

När du som studerar vid Örebro universitet blir tilldelad en utbytesplats inom Europa (ej Schweiz eller Storbritannien) blir du även beviljad ett Erasmus+ stipendium för studier. Stipendiet är ett merkostnadsstipendium, vilket innebär att det inte ska täcka alla kostnader utan de merkostnader som tillkommer vid utbytesstudier så som exempelvis resa och boende. För att du ska få stipendiet finns det ett visst antal villkor som du måste uppfylla.

Om du har blivit tilldelad en utbytesplats inom Europa (ej Schweiz eller Storbritannien) så kommer du att få information om stipendiet via mail. 

För att du ska kunna ta del av Erasmus+ stipendiet behöver följande villkor vara uppfyllda. 

 • Du ska vara nominerad för ett Erasmus+ utbyte via Örebro universitet.
 • Du har studerat vid Örebro universitet under minst två terminer innan
  utbytesstudierna påbörjas.
 • Du ska bedriva dina utbytesstudier som heltidsstudier, 30hp, och poängen ska kunna tillgodoräknas vid Örebro universitet och även ingå i en kommande examen.
 • Du ska bedriva dina studier på plats i värdlandet.
 • Du får inte ha tilldelats andra stipendier för din utbytestermin från EU eller UHR.
 • Du är borta i minst 60 dagar (2 månader) och max 365 dagar (12 månader). Du kan tilldelas Erasmus+ stipendiet flera gånger men maximalt 365 dagar (12 månader) per utbildningsnivå.
 • Du ska ha upprättat ett Learning Agreement (studiekontrakt) innan du påbörjar ditt utbyte där det framgår vilka kurser du ska läsa under utbytet. Dokumentet ska signeras av dig själv, din heminstitution och ditt värduniversitet. 
 • Du ska skicka in ett fullständigt ifyllt och signerat Grant Agreement (stipendiekontrakt) till Internationella kontoret innan du påbörjar ditt utbyte.
 • Du besvarar en enkät, Erasmus Participant Report, efter avslutat utbyte. 
 • Du skickar in ditt Certificate of Attendance till Internationella kontoret vid Örebro universitet efter avslutat utbyte.
 • Du fyller i en utvärdering, Study Report, om ditt utbyte.

Erasmus+ stipendiet är ett merkostnadsstipendium som ska täcka de extra kostnader som du får under din utbytestermin för exempelvis resa och boende. Stipendiets storlek bestäms utifrån vilket land du ska studera i och hur många dagar du är borta. 

För att kunna få stipendiet måste du vara utomlands i minst 2 månader, dvs. 60 dagar. Om du av någon anledning väljer att åka hem tidigare så kommer du att bli återbetalningsskyldig hela ditt stipendium. Inom Erasmus+ räknas en månad som 30 dagar, oavsett månadens verkliga längd i kalenderdagar.

 • För startmånaden räknas antal dagar från och med startdatumet till och med den 30:e.
 • För hela månader räknas 30 dagar.
 • För slutmånaden räknas faktiska antal dagar om inte mobiliteten avslutas på den sista dagen i månaden så räknas 30 dagar.

Stipendiesummor från och med läsåret 2024/25*

Mottagande land

Summa

Danmark, Finland, Norge, Island, Irland, Lichtenstein och Luxemburg 560 € per månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Frankrike, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

510€ per månad

* Stipendiebeloppen bestäms av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Erasmus+ stipendiet betalas ut i två omgångar. I beräkningen av stipendiet används Europeiska centralbankens växelkurs det datum Örebro universitet mottog medlen från EU-kommissionen. Därför kan växelkursen som används variera från den faktiska växelkursen då stipendiet betalas ut.

Innan, eller i början av, ditt utbyte får du en första utbetalning om 70 % av det totala stipendiebeloppet. Den andra utbetalningen, resterande 30 %, betalas ut efter ditt utbyte när du:

 • lämnat in ditt Certificate of Attendance som intygar att du genomfört ditt utbyte.
 • besvarat enkäten "Erasmus Participant report" som skickas till din mail.
 • lämnat in en studierapport enligt mall till Internationella kontoret.

Innan du genomför utbytet kommer du att skriva under ett stipendiekontrakt, ett så kallat "Grant agreement". Om ditt utbyte blir kortare än det du angett i kontraktet så minskas den andra utbetalningen med motsvarande belopp. Skulle ditt utbyte bli längre än det som angetts i kontraktet så ökas den andra utbetalningen med motsvarande belopp.

Du kan få ett extra bidrag på 200 euro om majoriteten av resan, tur och retur, sker med hållbara färdmedel; tåg, buss, cykel eller alternativt samåka med bil. På så sätt kan du bidra till att göra internationella studier mer hållbara.

Du kan kombinera olika hållbara transportsätt (tåg, buss, cykel eller alternativt samåkning). För att vara berättigad till bidrag för samåkning måste det vara minst två personer i bilen.

För att beräkna avståndet mellan avreseort och orten där den fysiska mobiliteten äger rum (fågelvägen) används EU-kommissionens verktyg Distance calculator.

Om du gör ett eller flera stopp under resan måste du teckna ytterligare försäkring för denna period. Kammarkollegiets försäkring, som du får automatiskt om du har ett Erasmusstipendium, gäller endast för en så direkt resa som möjligt.

Stipendiet betalas ut tillsammans med den första utbetalningen av Erasmusstipendiet. Om du beviljas stipendiet ska du fylla i en utvärdering samt redovisa dina biljetter/kvitton till Internationella kontoret. Vi kan också komma att kontakta dig för att intervjua dig om din upplevelse i syfte att sprida information och uppmuntra fler att söka detta stipendium.

Kontakta gärna Internationella kontoret för mer information

Om du har en dokumenterad permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa, kan du få 250 €/månad extra i stipendium.

Inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader

Utöver det extra bidrag som beskrivs i stycket ovan kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader om de överstiger det extra stipendium du blivit beviljad. Inkluderingsstödet syftar till att täcka de extra ekonomiska kostnader som deltagare med fysisk, neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning kan stöta på under sitt utbyte.

Kontakta gärna Internationella kontoret för mer information

Läs mer om att studera utomlands med funktionsnedsättning

Om du som student har barn har du rätt till ett extra stipendium på 250 €/månad. Du kan söka stipendiet oavsett om barnet följer med på utbytet eller inte samt oavsett hur många barn du har.

Kontakta gärna Internationella kontoret för mer information

Tjej vid cykel

Checklista för Erasmus+ stipendium

Du som fått ett Erasmus+ stipendium för studier kan läsa mer om vad du behöver göra innan, under och efter ditt utbyte.

Kompisar sitter på en bro

När du fått en utbytesplats

Här hittar du som blivit tilldelad en utbytesplats praktisk information kring ditt kommande utbyte.