Lärarutbildning vid Örebro universitet

Omvärldsbevakning

En man som håller i en jordglob.

Omvärldsbevakningen fokuserar på införandet av tioårig grundskola och på Universitetskanslersämbetets kartläggning av hur ämneslärarutbildningarna förbereder studenterna för arbete i den kommunala vuxenutbildningen.

Utredning om tioårig grundskola

I maj presenterades resultatet av den utredning som regeringen tillsatt om införandet av en tioårig grundskola. Utredningen föreslår att förskoleklassen görs om till årskurs 1 och att den garanterade undervisningstiden i den nya årskurs 1 utökas med tre timmar per skoldag. Syftet är att ge eleverna mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och därigenom förbättra kunskapsresultaten. Utredningen föreslår också att de behörighetskrav som gäller för att undervisa i årskurs 1–3 även ska gälla för att undervisa i nya årskurs 1–4. Förskollärare som har en anställning i förskoleklass senast den 30 juni 2026 och som enligt gällande bestämmelser är behöriga att undervisa i förskoleklass föreslås vara behöriga att undervisa i nya årskurs 1 under en övergångsperiod på fem år.  

Skolverket ges i uppdrag att i samverkan med lärosäten erbjuda den fortbildning som ska ge förskollärare med minst fem års erfarenhet av arbete i förskoleklass eller nya årskurs 1 behörighet i årskurs 1 och 2.

Läs mer om utredningen om införandet av tioårig grundskola

Ämneslärarutbildningars förberedelser för studenters arbete i kommunal vuxenutbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på uppdrag av regeringen kartlagt hur ämneslärarutbildningarna förbereder studenterna för arbete i den kommunala vuxenutbildningen. Uppdraget redovisades i maj med syftet att ge en översiktlig nationell bild och bidra till lärosätenas kvalitetsarbete. Resultatet visar tydligt att det finns brister inom flera delar av ämneslärarutbildningen. Bristerna gäller innehållet i såväl utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ämnesinriktade studier.

UKÄ föreslår därför att examensmålen justeras för att tydliggöra att studenterna ska förberedas för undervisning inom den kommunala vuxenutbildningen. UKÄ föreslår även att Skolverket får uppdrag och resurser för att beställa kompletterande utbildning för lärare inom Komvux. På längre sikt föreslår UKÄ också att det görs en bredare översyn av lärarutbildningen, för att utreda om det är möjligt att skapa ett nytt utbildningssystem. Systemet kan tänkas omfatta en grundutbildning till lärare, möjliga påbyggnadsutbildningar för olika skolformer och ämneskombinationer samt fort- och vidareutbildningar som en självklar kompletterande del av en lärares yrkesutövning.

I kartläggningen rekommenderar UKÄ att lärosäten bland annat ska verka aktivt för att erbjuda studenterna VFU inom vuxenutbildningen, att öka utbytet och samverkan med vuxenutbildningen samt att uppmuntra praktiknära forskning och utvecklingsinsatser om vuxnas lärande.

Läs mer om UKÄ:s kartläggning av ämneslärarutbildningar