Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

VFU inom lärarutbildningen genomförs vid ett stort antal samverkande skolor och förskolor i Örebroregionen. Genom samarbetet mellan den campusförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får studenten möjlighet att föra samman sina teoretiska kunskaper med egna konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande.

Information som du behöver

Student och elever vid dator.

Organisation och genomförande av VFU

VFU inom lärarutbildningen på Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 organiseras vid övningsförskolor och övningsskolor. VFU inom lärarutbildningen på Ämneslärarprogrammet genomförs på både gymnasieskolor och inom åk 7-9.  

För övriga studenter gäller organisation, genomförande och placering av VFU enligt påbörjad plan.

VFU och coronaviruset - Information om behörighet inför fortsatta studier

Prefekt på HumUS har fattat beslut att behörighetskraven för kurser VT -21 och HT -21 inom lärarutbildning justeras tillfälligt för de studenter som på grund av åtgärder föranledda av coronaviruset inte kan fullgöra sin VFU under HT -20 och VT -21.

Detta innebär att studenter med VFU HT -20 och VT -21 kan fortsätta sina studier inom lärarutbildning nästkommande termin, även om VFU inte är fullgjord. Skulle så vara fallet, eller om risk att inte uppnå målen för HT -20 eller VT -21 föreligger, är det precis som vanligt mycket viktigt att kontakt tas med kursansvarig. Kursansvarig ansvarar för hur och när VFU kan kompletteras och/eller fullföljas.

Beslutet och mer information om vilka kurser beslutet gäller finns i nedanstående dokument.

Prefektbeslut, Justering av behörighetsvillkor vår- och hösttermin 2021.

Bilaga 1 Förskollärarprogrammet

Bilaga 2 Grundlärarprogrammet

Bilaga 3 Ämneslärarprogrammet


Arbetar du vid universitetet som delkursansvarig för VFU-kurser och/eller är VFU-lärare vid universitetet så hittar du din information på inforum.

Information som kan vara användbar oavsett vilken roll du har i lärarutbildningen

Komihåg-lappar i olika färg

Aktuellt

Aktuell dokumentation från möten, konferenser m.m.


En uppslagen bok på ett bord och en penna

Kurser och VFU-schema

Schema för VFU och handledarträffar, kursplaner, infoblad och underlag för bedömning

Informationsbroschyrer på ett bord

Dokument, blanketter och avtal

Länksamling till all information om VFU

Ett tangentbord på en dator

Organisation och kontakt

Lärarutbildningens organisation vid Örebro universitet