Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

VFU inom lärarutbildningen genomförs vid ett stort antal samverkande skolor och förskolor i Örebroregionen. Genom samarbetet mellan den campusförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får studenten möjlighet att föra samman sina teoretiska kunskaper med egna konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande.

Student och elever vid dator.

Organisation och genomförande av VFU

VFU inom lärarutbildningen på Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 organiseras och genomförs från och med hösten 2018 vid övningsförskolor och övningsskolor. Syftet är att ytterligare höja kvaliteten på VFU. Detta gäller för nyantagna studenter från och med höstterminen 2018. Detsamma kommer framöver även att gälla för Ämneslärarprogrammet där övergången till övningsskola sker gradvis. För övriga studenter gäller organisation, genomförande och placering av VFU enligt påbörjad plan.

Information som du behöver

 

Arbetar du vid universitetet som delkursansvarig för VFU-kurser och/eller är VFU-lärare vid universitetet så hittar du din information på inforum.

Information som kan vara användbar oavsett vilken roll du har i lärarutbildningen

Komihåg-lappar i olika färg

Aktuellt

Aktuell dokumentation från möten, konferenser m.m.

En uppslagen bok på ett bord och en penna

Kurser och VFU-schema

Schema för VFU och handledarträffar, kursplaner, infoblad och underlag för bedömning

Informationsbroschyrer på ett bord

Dokument, blanketter och avtal

Länksamling till all information om VFU

Ett tangentbord på en dator

Organisation och kontakt

Lärarutbildningens organisation vid Örebro universitet

Klickbar karta med övningsskolorna/övningsförskolorna i Örebroregionen: 

(Det kan vara problem att ladda kartan i webbläsare: Internet Explorer)