Lärarutbildning vid Örebro universitet

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

VFU inom lärarutbildningen genomförs vid ett stort antal samverkande skolor och förskolor i Örebroregionen. Genom samarbetet mellan den campusförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får studenten möjlighet att föra samman sina teoretiska kunskaper med egna konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande.

VFU och coronaviruset - Information om behörighet inför fortsatta studier

Prefekt på HumUS har fattat beslut att behörighetskraven för kurser HT -20 inom lärarutbildning justeras tillfälligt för de studenter som på grund av åtgärder föranledda av coronviruset inte kan fullgöra sin VFU under VT -20. 

Detta innebär att studenter med VFU VT -20 kan fortsätta sina studier inom lärarutbildning HT -20, även om VFU VT -20 inte är fullgjord. Skulle så vara fallet, eller om risk att inte uppnå målen för VFU VT -20 föreligger, är det precis som vanligt mycket viktigt att kontakt tas med kursansvarig. Kursansvarig ansvarar för hur och när VFU kan kompletteras och/eller fullföljas. 

Information som du behöver

Student och elever vid dator.

Organisation och genomförande av VFU

VFU inom lärarutbildningen på Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 organiseras vid övningsförskolor och övningsskolor. VFU inom lärarutbildningen på Ämneslärarprogrammet genomförs på både gymnasieskolor och inom åk 7-9.  

För övriga studenter gäller organisation, genomförande och placering av VFU enligt påbörjad plan.

Utvärdering klar!

Den 8 april kom slutrapporten för den utvärdering av den nationella försöksverksamheten med övningsförskolor och övningsskolor, som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på uppdrag av regeringen genomfört.

Örebro universitet deltog i försöksverksamheten mellan 2014-2019. Försöksverksamheten vid Örebro universitet berörde ett stort antal förskolor och grund- och gymnasieskolor i regionen och de positiva erfarenheterna ledde till att övningsskoleorganisationen vid Örebro universitet permanentades inför höstterminen 2018.

I slutrapporten drar UKÄ bl.a. slutsatsen att  försöksverksamheten visar på "en potential i att utveckla kvaliteten i VFU genom en nära samverkan mellan lärosäten, skolhuvudmän och övningsskolor." UKÄ skriver vidare i sin sammanfattning:

"UKÄ har i utvärderingen identifierat flera kvalitetshöjande faktorer i VFU
inom försöksverksamheten med övningsskolor för kvalitetsaspekterna
koncentration och kompetens. UKÄ konstaterar även att en nära samverkan
mellan lärosäten och huvudmän med övningsskolor på flera sätt bidragit till
högre kvalitet i VFU men att samverkansfrågorna fortsatt kräver
utvecklingsarbete." 

Ett utvecklingsarbete mellan Örebro universitet och skolhuvudmän i regionen pågår nu för att identifiera utvecklingsbehov och möjligheter att ytterligare utveckla samverkan kring VFU.

Du kan läsa mer om försöksverksamheten och även slutrapporten i sin helhet på UKÄ:s hemsida via denna länk

Arbetar du vid universitetet som delkursansvarig för VFU-kurser och/eller är VFU-lärare vid universitetet så hittar du din information på inforum.

Information som kan vara användbar oavsett vilken roll du har i lärarutbildningen

Komihåg-lappar i olika färg

Aktuellt

Aktuell dokumentation från möten, konferenser m.m.


En uppslagen bok på ett bord och en penna

Kurser och VFU-schema

Schema för VFU och handledarträffar, kursplaner, infoblad och underlag för bedömning

Informationsbroschyrer på ett bord

Dokument, blanketter och avtal

Länksamling till all information om VFU

Ett tangentbord på en dator

Organisation och kontakt

Lärarutbildningens organisation vid Örebro universitet