Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studiegångar

Här kan du ta del av studiegångarna för förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammets två inriktningar och ämneslärarprogrammet. En studiegång visar vilka kurser och delkurser som ingår i respektive program.


Du kan hitta mer information om programmen i kursplaner och utbildningsplaner.

Här kan du söka kursplaner och utbildningsplaner

En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Utöver kurslitteratur ska det av kursplanen dessutom framgå om det krävs annan utrustning, till exempel musikinstrument, för att kunna genomföra utbildningen.

En utbildningsplan innehåller bland annat utbildningens mål, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, samt den examen som utbildningen leder till.

En studiehandledning ger mer specifik information om upplägget när det gäller t ex seminarier, uppgifter och examinationer och dem får du tillgång till när du är student på Örebro universitet.

 

Med reservation för eventuella ändringar.