Lärarutbildning vid Örebro universitet

Om Lärarutbildningen vid Örebro universitet

Studenter går utanför Forumhuset.

Lärarutbildningen vid Örebro universitet är universitetets största professionsutbildning med omkring 1 500 studenter. Lärarstudenterna utgör därmed 10 procent av det totala antalet studenter vid Örebro universitet.

Varje höst antas runt 400 lärarstudenter till något av följande program: Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet och Specialpedagogiskt program. Nära hälften av de lärarstudenter som antas börjar på ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, där det erbjuds ett femtontal ämneskombinationer. Örebro universitet är också ett av sex lärosäten i landet som erbjuder en kompletterande utbildning för personer med en utländsk examen, relevant för svensk skola.

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap har efter rektorsbeslut hösten 2018 huvudansvaret för lärarutbildningen och dess utveckling, genomförande och uppföljning. Dock är samtliga fakulteter inblandade i lärarutbildningen då ett tiotal ämnen medverkar. Dessa ämnen är fördelade över alla tre fakulteter genom fyra olika institutioner: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper, Musikhögskolan samt Naturvetenskap och teknik.

Precis som för all utbildning vid Örebro universitet så är utgångspunkten för lärarutbildningen en nära koppling mellan utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) bedrivs på förskolor och skolor i regionen enligt modellen för övningsskola. Utöver samverkan kring VFU sker samverkan med regionen genom olika nätverk, skolledarkonferenser och kompetensutveckling, till exempel genom att samordna olika uppdrag från Skolverket såsom exempelvis Lärarlyftet. Detta sker huvudsakligen genom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, som erbjuder och samordnar regional samverkan för ömsesidig nytta.

Vid universitetet finns flera utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer som bidrar till att ge lärarutbildningen en stark vetenskaplig grund. Med start våren 2019 satsar universitetet också på att tillsammans med skolhuvudmännen i regionen bygga upp strukturer för samverkan kring praktiknära forskning. Sedan 2009 finns en utbildningsvetenskaplig forskarskola vid universitetet.

Universitetets rektor beslutade 2016 om en strategisk satsning på lärarutbildningen under namnet Framtidens lärarutbildning. Satsningen avslutades sista mars 2022, och information finns här: Framtidens lärarutbildning