Läkarprogrammet, 330 hp

Vill du gå en läkarutbildning och träffa patienter redan under första terminen?
Vi förbereder dig för ett livslångt lärande och ett utmanande yrke med höga krav på teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och ett professionellt förhållningssätt.

Anmälan öppnar 2020-03-16

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D

Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på att förebygga och behandla ohälsa utifrån dagens och morgondagens behov. Vi lyfter fram evidensbaserad hälso- och sjukvård samt forskning. Utbildningen bygger på ett studentcentrerat, problembaserat lärande (PBL) med syfte att förbereda dig för ett livslångt lärande. Träning av praktiska färdigheter och utveckling av rollen som läkare pågår under hela utbildningen.

Under utbildningen vävs teori och praktik ihop inom sex olika teman; Respiration/cirkulation, neurologi/rörelse, sinne/psyke, försvar, nutrition/metabolism/elimination och reproduktion/utveckling. Läkarprogrammet innehåller även moment som fokuserar på din professionella utveckling, där du utvecklas både som person och som blivande läkare.

Stor vikt läggs på den praktiska delen av utbildningen som är förlagd till vårdcentraler och sjukhus inom Region Örebro län, och under den senare delen av programmet även till närliggande län.

Det finns möjligheter till internationella studier i samband med självständiga arbeten och under den kliniska placeringen som utbytesstudent vid University of Glasgow.

Utbildningsplan Läkarprogrammet, 330 hp

Läkarprogrammet är uppbyggt av sammanlagt 12 kurser omfattande totalt 330 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet medicin. Programmet omfattar tre år på grundnivå samt två och ett halvt år på avancerad nivå. De kurser som programmet omfattar läses i den ordning som framgår under föregående rubrik.

Programmet är uppdelat i fyra stadier, Organ, cell och molekyl (termin 1-2), Hälsa och sjukdom (termin 3-6), Diagnostik, behandling och prevention (termin 7-9) samt Medicinsk fördjupning (termin 10-11). Varje stadium är sammansatt av kurser innehållande olika teman vilka utgår från kroppens funktioner: respiration och cirkulation; neurologi och rörelse; nutrition, metabolism och elimination; försvar; reproduktion och utveckling samt sinne och psyke. Varje tema återkommer, med breddning, fördjupning och ökad komplexitet, för varje stadium, samt integreras slutligen i den AT-förberedande termin 11 där komplexa medicinska problem avhandlas temaöverskridande.

Utbildningen byggs upp av tre kunskapsområden som ingår i varierande omfattning i programmets kurser: Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling. Med kunskapsområden avses de olika områden som vart och ett samlar likartad kunskap inom sig och tillsammans bygger en sammanhållen helhet; läkarens kompetens.

Under Stadium I och II har Biomedicin en relativt stor omfattning medan Klinisk medicin dominerar under Stadium III och Stadium IV. Kunskapsområdet Professionell utveckling fördelas jämt över alla kurser med undantag av termin 6 och 10 där kunskapsområdet har en dominerande roll genom de självständiga arbetena.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en lärandeform inom kunskapsområdena Klinisk medicin och Professionell utveckling. Lärandeformen introduceras under Stadium I och utgör sedan en stor del av övriga stadier. VFU är ett av flera medel att nå målen för de olika kurserna och innehållet i VFU utvecklas mot större bredd och djup under utbildningens gång.

Kommunikationsförmåga, förhållningssätt och övriga färdigheter inom Klinisk medicin och Professionell utveckling tränas, utöver under VFU, även vid kliniskt träningscentrum.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 65

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34% - Vid samma meritvärde i betygsurvalet används resultat från högskoleprovet som skiljekriterium före lottning

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Examen: Kandidatexamen, Läkarexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Läkare har många karriärvägar och många val att göra efter läkarlegitimationen, såsom val av specialitet, arbetsgivare, forskning, undervisning, ledarskap med mera. De flesta blir anställda vid sjukhus och vårdcentraler, några driver egen praktik, andra arbetar med forskning och utbildning eller inom industrin, möjligheterna är många.

För att få legitimation som läkare måste du efter läkarexamen fullgöra allmäntjänstgöring (AT) omfattande minst 18 månaders tjänstgöring och godkända prov. Efter legitimation kan du påbörja vidareutbildning, så kallad specialiseringstjänstgöring, omfattande minst fem år, för att bli specialistläkare. Andra karriärvägar förutom tjänstgöring inom hälso- och sjukvården finns inom forskning, undervisning och i näringslivet.

Louise Segerqvist

Efter grundutbildningen på fem och ett halvt år i Uppsala hamnade Louise i Örebro för sin AT-tjänst, den allmäntjänstgöring på knappt två år, som är obligatorisk för att man ska få sin läkarlegitimation.

Omväxlingen

– Min syster och andra bekanta fanns här och jag trivdes så bra att jag gärna ville fortsätta med specialistutbildningen här också. Det är ett kul jobb, jag trivs väldigt bra och det är ständigt nya utmaningar.

Bland möjligheter till omväxling i yrkeslivet nämner hon, utom att vara kliniker, också forskning eller läkemedelsföretag.

– Men jag tycker också om att undervisa. Vi har ganska ofta studenter från läkarutbildningen hos oss på kliniken. Som ung läkare får man ta till sig kunskaper från äldre och yrket handlar mycket om kunskapsöverföring, att föra vidare det man kan. Jag skulle gärna ha mera tid till det.

Inte bara plugg

När Louise Segerqvist gick sin grundutbildning i Uppsala handlade det om traditionell katederundervisning i föreläsningssalar. Nu handlar det liksom för den betydligt yngre utbildningen i Örebro om problembaserad undervisning, vilket innebär att studenterna tränas utifrån olika exempel.

– Det är en lång utbildning och jag brukar tänka på ett råd vi fick vid en introduktionsföreläsning från en av de mer jordnära föreläsarna: Gör något annat också, plugga inte bara, ha kul också!

Text: Lars Westberg
Foto: Linda Harradine

Nej, det har vi inte. Ni får söka till programmet och bli antagen enligt ordinarie process. Därefter kan du ansöka om tillgodoräknande av tidigare medicinska studier.

Ja, efter att du har blivit antagen till programmet kan du ansöka om tillgodoräknande.

I huvudsak på Campus USÖ (X-huset) som ligger vid Örebro universitetssjukhus. Viss del av undervisningen kan äga rum vid huvudcampus.

Din elektroniska registrering bekräftar ditt deltagande på läkarprogrammet. Något formellt upprop genomförs inte.

Dels har vi ett direktutbyte med Glasgow University och dels har du möjlighet att göra det självständiga arbetet i annat land.

I slutet av den andra introduktionsveckan ges en obligatorisk dugga med avsikt att ge dig som läkarstudent en inblick för vilka gymnasiekompetenser som kommer krävas av dig.

Eventuell reservantagning dagen efter registreringsperiodens slut och pågår under de första två introduktionsveckorna.

Datorvana är ett krav. Läkarprogrammet har digital tentamen där du som student genomför din tenta på egen bärbar dator (obs! lånedator finns för tentatillfällen).

Som läkarstudent får du redan under din första termin genomföra verksamhetsförlagd utbildning (praktik) vid verksamheter inom Region Örebro län eller Örebro kommun.

En del av din utbildningstid kommer att vara förlagd  på olika placeringar för att du ska kunna pröva dina kunskaper ”på riktigt”. Det innebär att du jobbar inom sjukvården tillsammans med en handledare som du sedan diskuterar och reflekterar med om hur det går för dig. Det här är förstås otroligt viktig tid för dig, det ger dig en möjlighet att känna efter om du vill bli läkare och tillika själv kunna se hur du kan skaffa dig de kunskaper som behövs för att kunna jobba självständigt som läkare. 

På läkarprogrammet har vi ingen obligatorisk litteratur utan endast referenslitteratur. Mer information om detta får ni under introduktionsveckorna.

Stor del av litteraturen på engelska då majoriteten av forskningen som bedrivs inom området är internationellt.

Nej.

65 platser.

Ja, du som programstudent på läkarprogrammet behöver ansöka till varje ny termin inom programmet. Du som student ansvarar själv för att du uppfyller de behörighetskrav som krävs för nästkommande kurs. För mer information se respektive kursplan.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Kristoffer Krause

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Victoria Oscarsson

Varför sökte du Läkarprogrammet?
Det är en rolig historia. Jag hade tänkt att det vore kul att läsa till läkare eftersom man lär sig om den egna kroppen. Det är trots allt den man ska leva med i resten av livet. När jag gick andra året på gymnasiet fick man välja vilka ämnen man ville läsa. Jag valde alla naturämnen ifall jag ville söka till läkarprogrammet, men också för att jag kanske ville söka till ett ingenjörsprogram. Det är många i min släkt som har gått på KTH i Stockholm, där jag kommer ifrån, och jag tänkte att det är nog där jag hamnar i slutänden. Men jag fick en liten personlig kris och tänkte att jag kan inte bara följa i alla andras fotspår och kom fram till att läkarprogrammet kan vara något för mig.

Jag sökte Karolinska institutet i första hand, eftersom att jag är hemmakär. Men nu i efterhand har jag märkt att det bästa som kunde hända mig var att hamna utanför min ”komfortzon” och bo här i Örebro. Plus att när man får hemlängtan är det bara två timmar bort med tåg.

Jag tycker att Örebro är helt fantastiskt! Och det är ingen överdrift. Läkarprogrammet är fortfarande väldigt nytt och därför är ingen ”studenttrött” på klinikerna där vi praktiserar. Alla är väldigt hjälpsamma. Vi är också det minsta programmet i Sverige och känner därför kursledningen väldigt bra. Det är aldrig långt till hjälp eller support – oavsett om det är en överläkare på kliniken eller om det är programansvarig eller en hjälpsam äldre kursare. Sedan tycker jag om att det aldrig är för långt för att cykla dit man ska!

Vad är det bästa med ditt program?
Det är att programmet är så pass nytt och att jag därför kan vara med och påverka hur det utformas för framtida yngre kursare och kollegor. Men även att Örebro har en väldigt praktiskt inriktad profil, under termin ett har vi praktik i primärvården och från termin tre har vi praktik på sjukhuset.  Då får man se i verkligheten om det är ett yrke som man kan tänka sig att jobba med resten av livet och vilka delar man tycker mer eller mindre om.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Ungt, modigt och i framkant.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet var något som jag inte hade reflekterat över innan jag kom hit till Örebro. Men blev positivt överraskad. Jag gillar inte traditioner om de inte är befästade i något positivt, och när man är nyskapare av traditioner kan man utforma dem på ett bra och lämpligt sätt. Introduktionen är superbra (det kallas introduktion istället för nollning då det är en mer positiv bemärkelse). Den innebar stora och bra fester, men även aktiviteter som var nyktra och på dagtid och även lärorika och informativa delar. Det var aldrig någon alkoholhets, även om det dracks alkohol, och väldigt många bra kvällar har tillbringats på Örebro studentkår med människor från andra program än Läkarprogrammet. Det mest positiva med studentlivet i Örebro tror jag är att det är en samlad studentkår med stort inflytande över hela Sverige (genom till exempel Sveriges förenade studentkårer), och att tillgängligheten att träffa studenter från andra program är så stor. Jag har många vänner som pluggar till bland annat audionom, ingenjör, musikpedagogik och stadsplanerare. 

Vad har du för framtidsplaner?
Min framtidsplan är att bli klar med utbildningen och sedan vidareutbilda mig efter den obligatoriska Allmäntjänstgöringen (AT). Jag har haft ett starkt kirurgiintresse sedan termin ett då jag gick med i Kirurgiska utskottet, del av Medicinska föreningen Örebro. Sedan blev jag ordförande där under termin fyra, för att i termin sex starta och vara sittande ordförande för Svensk kirurgisk förening för Läkarstudenter. Men jag har också ett starkt intresse för anestesi och akutsjukvård, och vill gärna åka utomlands med Försvarsmakten och arbeta någon gång i framtiden.

Tips till blivande studenter?
Engagera er! Det spelar ingen roll vad man engagerar sig i, man kan bli fadder, vara med i Örebrospexet eller jobba ett pass på Örebro studentkår. Man kommer få många bra vänner och ha minst dubbelt så kul under studietiden!Ett annat råd är att skaffa en bra cykel med ett ännu bättre lås tidigt under studietiden. Det är värt det J

Läkarstudenten Anton Ondracek deltar i ett forskningsprojekt vid Campus USÖ, där han bland annat har hjälp av handledaren Kristine Midtbö.

– Allt som vi använder desinficeras först, förklarar en av hans handledare, Kristine Midtbö.

För Anton Ondracek är det andra året i rad som han får stipendium från Svenska Läkaresällskapet för att forska vid Campus USÖ. Tillsammans med Kristine Midtbö och Daniel Eklund deltar han i ett forskningsprojekt om inflammation vid forskningsmiljön iRiSC, som leds av professor Eva Särndahl.

Inflammation är en viktig process i kroppen som är noggrant reglerad. Både för mycket och för lite inflammation kan leda till sjukdom. Ett välkänt exempel på det är när balansen i kroppen rubbas vid sepsis, även kallat blodförgiftning, som projektet handlar om.

Arbetet i labbet innebär många steg, och allt måste göras mycket noggrant. Det finns ett protokoll att följa för varje fas – inget får glömmas bort.

– Om man har gjort någonting i tio timmar och gör ett fel då har allt varit förgäves. Så det är lite av ett ångestmoment, säger Anton Ondracek.

Två studenter fick stipendium

Både Anton Ondracek och den andra stipendiaten Shinwar Syndy börjar läsa tredje året på läkarutbildningen i Örebro i höst. Nu sitter Shinwar Syndy i ett labb och väntar tålmodigt. Först om två timmar kan nästa del i experimentet börja.

– Det här är första gången jag är i ett labb på riktigt. Att få utföra ett eget experiment och planera allting är jätteroligt. Vi har haft många tillfällen under utbildningen då vi varit i labbet, men inte riktigt fått hela upplevelsen.

Han forskar om ett protein som kallas IL17, som bidrar till inflammation vid åderförfettning. Till sin hjälp har han handledaren Ashok Kumawat. Han ser flera saker som krävs av studenterna under forskningsprojekten.

– Jag tycker att motivation och intresse är väldigt viktigt. Om du inte är intresserad kommer det inte fungera. Här går inte allt på ett försök, så studenterna måste lära sig att ha tålamod. Om saker inte fungerar måste de ta reda på vad som gick fel.

"Lärorikt att jobba här"

Anton Ondracek rekommenderar andra studenter att jobba i labbet. För egen del kan han dra nytta av att rutinerna nu sitter sedan förra sommaren.

– Det är lärorikt att jobba här. Kristine har lagt mycket tid på att lära upp mig. Därför känns det kul att nu kunna bidra till hennes forskningsprojekt som jag tycker är mycket relevant och spännande.

Nu ser han fram emot att analysera forskningsresultaten senare i sommar.

– Förhoppningsvis får vi fina resultat. Annars hoppas jag kunna hjälpa till med att avsluta projektet i ett senare skede.

Text och foto: Beatrice Emmerik.