Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård, 60 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Vill du bidra till att utveckla och påverka framtidens akutsjukvård? Då ska du läsa Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård. Utbildningen förbereder dig för att självständigt hantera komplexa vårdsituationer inom akutsjukvården.

Sjuksköterskestudenter övar på en docka.

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård leder och organiserar du arbetet och ansvarar för vården och omvårdnaden av patienter och dess närstående inom akutsjukvårdens verksamhetsområden, exempelvis på akutmottagning eller akutvårdsavdelning. I specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård ligger fokus på de krav som finns i framtidens akutsjukvård. Vi strävar efter att ge dig kompetens att fortlöpande söka och förmedla ny kunskap och följa omvärldens utveckling inom området.

Utbildningen är på avancerad nivå och ger dig fördjupade kunskaper inom akutsjukvård, medicin och omvårdnadsvetenskap samt organisation och ledarskap för att utveckla din problemlösningsförmåga. Studierna förbereder dig för att självständigt kunna bedöma, planera och genomföra vårdåtgärder i olika situationer för att du ska kunna erbjuda en trygg och professionell omvårdnad vid de komplexa vårdsituationer som uppkommer i akutsjukvården.

Dina lärare på utbildningen är kliniskt aktiva inom akutsjukvård vilket ger en nära koppling till den aktuella vård som ges. De är även aktiva forskare vilket ger dig direkt access till den senaste forskningen inom området. Undervisningen är uppbyggd så att du redan från början tar ett eget ansvar för att söka information och stimulera till ett aktivt lärande. Målet är att du ska utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och kunna bidra till att utveckla framtidens akutsjukvård. Programmet bedrivs som distansutbildning under fyra terminer. Undervisningen är distansbaserad med 10-15 fysiska campusdagar under hela programmet, varav vissa obligatoriska. Studierna sker med hjälp av webbaserad lärplattform, vilket kräver god datorkunskap samt tillgång till dator med stabil internetuppkoppling, utrustad med webbkamera och headset.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård, 60 hp

Programmet startar med en kurs omfattande 15 hp inom medicin, resterande 45 hp är inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap med tydligt fokus på omvårdnad och ledarskap för akutsjuksköterskans profession. I programmet ingår också forskningsförberedande kurser där du utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom akutsjukvård. Du avslutar dina studier med ett självständigt arbete omfattande 15 hp på avancerad nivå. Utbildningen leder till yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot akutsjukvård samt magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap.


Studierna bedrivs i huvudsak som nätbaserad distansundervisning med ca 10-15 campusbaserade träffar. Campusdagarna innehåller lärandeaktiviteter såsom föreläsningar, simuleringsövningar samt färdighetsträning på vårt kliniska träningscenter. Lärandeaktiviteter på distans sker genom egen kunskapsinhämtning, inspelade och/eller web-baserade föreläsningar i realtid, workshops och seminarier. Examinationer genomförs både nätbaserat och på campus.


Programmet ges generellt på halv studietakt (50%) men den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår görs sammanhängande på hel studietakt (32h/v på klinik) under programmets tredje termin. VFU genomförs på en akutmottagning i sex veckor samt på en postoperativ avdelning under 1 vecka. Örebro universitet har avtal om samverkan kring VFU i Region Örebro Län, men VFU kan förläggas i annat län under förutsättning att kvalitetskraven kan tillgodoses.

Kurserna läses i den ordning som framgår av utbildningsplanen.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 15

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Helena Sjölin

Distansutbildning

Anmälningskod ORU-79405

Det kliniska arbetet som akutsjuksköterska innebär att leda, organisera, bedöma och utföra vård och omvårdnad av akut sjuka och skadade patienter och dess närstående i den komplexa, varierande miljö som akutsjukvårdens kontext innebär. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper för att arbeta som specialistsjuksköterska på exempelvis en akutmottagning eller akutvårdsavdelning.


Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård ger dig specialistsjuksköterskeexamen samt magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot akutsjukvård. Den ger även behörighet att fortsätta läsa till en masterexamen inom omvårdnadsvetenskap och öppnar även möjligheten till en forskarutbildning inom området omvårdnadsvetenskap.


Det är för närvarande stor efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård och behovet förväntas också öka under de närmaste åren. Löneläget för specialistsjuksköterskor varierar beroende på till exempel yrkeslivserfarenhet och var i landet du bor. Du kan få en generell bild via SCB´s lönestatisk.

Utbildningen ges på halvfart under två år förutom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som går på helfart under sju veckor.

Huvudämnen är medicin och omvårdnadsvetenskap inklusive forskningsmetodik och vetenskapsteori på avancerad nivå.

Studierna bedrivs i huvudsak som nätbaserad distansundervisning men campusbaserade lärandeaktiviteter och examinationer förekommer. Lärandeaktiviteter på distans sker genom egen kunskapsinhämtning, inspelade och/eller web-baserade föreläsningar i realtid, workshops och seminarier. Campusdagarna innehåller föreläsningar, seminarier, simuleringsövningar samt färdighetsträning på vårt kliniska träningscenter.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs under programmets tredje termin på en akutmottagning i 6 veckor samt på en postoperativ avdelning under 1 vecka. Örebro universitet har avtal om samverkan kring VFU i Region Örebro Län, men VFU kan förläggas i annat län under förutsättning att kvalitetskraven kan tillgodoses. Det ankommer då på studenten att kontakta önskad placering.

Lönen varierar. Du hittar statistik hos Statistiska centralbyrån.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Anna Löfdahl

”Att utbilda sig är att utvecklas mot sin maxpotential”

Anna anser att för den som arbetar på akuten och gillar akutsjukvård är specialistutbildningen helt rätt väg att gå för att utvecklas.

– Det är väldigt spännande och roligt att vidareutbilda sig till akutsjuksköterska och på så sätt få lära sig mer om akutsjukvård! Att utbilda sig är också att ta ansvar. Ansvar för att patienten ska få bästa vård, ansvar för att arbetsplatsen kan fortsätta att utvecklas och ansvar för den egna utvecklingen mot maxpotential.

Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård är en ny profession, 2014 examinerades den första kullen. På Universitetssjukhuset i Örebro där Anna jobbar har Daniel Gustafsson (verksamhetsutvecklare och specialistsjuksköterska) arbetat fram en arbetsmodell för akutmottagningens akutsjuksköterskor. Metoden kallas Örebromodellen och används numera av flera akutmottagningar runt om i landet. Örebromodellen innebär att akutsjuksköterskan får kontinuerlig kompetensförsörjning genom teoretisk fördjupning varvad med träning av praktiska moment och delegeringar.

– Som specialistsjuksköterska har jag en större kunskapsbank. Jag har fått ordentlig träning i att söka och bedöma evidens så att ny kunskap kan implementeras på arbetsplatsen, säger Anna.

Vidareutbildning är kvitto på högre kunskapsnivå

Det var först efter tre år som sjuksköterska på akuten som Anna valde att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Hon kände att grundutbildningen till sjuksköterska hade gett henne en bred grund att stå på, men väldigt lite kunskap om akutsjukvård. 

– På jobbet kände jag varje dag att jag behövde lära mig mer. Därför blev det naturligt att söka en vidareutbildning inom akutsjukvård.

När Anna läste till specialistsjuksköterska upplevde hon att hon kunde tillgodogöra sig vidareutbildningen på ett helt annat sätt än under grundutbildningen.

– Jag hängde upp det jag lärde mig under utbildningen på erfarenheter från patientfall och situationer från yrkeslivet. Med specialistsjuksköterskeutbildningen har jag fått kvitto på en högre kunskapsnivå.

Hon upplever att specialistsjuksköterskorna på hennes avdelning pratar på ett helt annat sätt om evidens än tidigare.

– Vilket är nödvändigt för att den akut sjuka patienten ska få bästa tänkbara vård.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.