Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård, 60 hp

Starttermin: Hösten 2022 (anmälan stängd)

Vill du bidra till att utveckla och påverka framtidens akutsjukvård? Då ska du läsa Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård. Utbildningen förbereder dig för att självständigt hantera komplexa vårdsituationer inom akutsjukvården.

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård leder och organiserar du arbetet och ansvarar för vården och omvårdnaden av patienter och dess närstående inom akutsjukvårdens verksamhetsområden, exempelvis på akutmottagning eller akutvårdsavdelning.

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård har genomgått en omfattande revidering och från och med höstterminen 2020 har utbildningen ett nytt upplägg. Fokus ligger på de krav som finns i framtidens akutsjukvård och strävar efter att ge dig kompetensen att fortlöpande söka och förmedla ny kunskap och följa omvärldens utveckling inom området.

Utbildningen är på avancerad nivå och ger dig fördjupade kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap samt organisation och ledarskap för att utveckla din problemlösningsförmåga. Studierna förbereder dig för att självständigt kunna planera och bedöma vårdåtgärder i olika situationer för att du ska kunna erbjuda en trygg och professionell omvårdnad vid de komplexa vårdsituationer som uppkommer i akutsjukvården, exempelvis på en akutmottagning eller akutvårdsavdelning.

Dina lärare på utbildningen är aktiva forskare vilket ger dig direkt access till den senaste forskningen inom området. Undervisningen är uppbyggd så att du redan från början tar ett eget ansvar för att söka information och stimulera till ett aktivt lärande. Målet är att du ska utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och kunna bidra till att utveckla framtidens akutsjukvård. Studierna är på halvfart under två år och är i huvudsak campusbaserade men vissa distansbaserade moment kan förekomma.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård, 60 hp

Programmet startar med en kurs omfattande 15 hp inom medicin, resterande 45 hp är inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap med tydligt fokus på omvårdnad och ledarskap för akutsjuksköterskans profession. I programmet ingår också forskningsförberedande kurser där du utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom området. Du avslutar dina studier med ett självständigt arbete omfattande 15 hp på avancerad nivå.
Utbildningen leder till yrkesexamen som specialistsjuksköterska samt magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap.
Studierna är campusbaserade men inslag av nätbaserad distansundervisning förekommer. Campusdagarna innehåller föreläsningar, seminarier, simuleringsövningar samt färdighetsträning på vårt kliniska träningscenter, KTC. Lärandeaktiviteter på distans sker till exempel genom web-baserade seminarier och med hjälp av inspelade föreläsningar.
Programmet ges generellt på halv studietakt (50%) men den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår görs sammanhängande på hel studietakt (32h/v på klinik) under programmets tredje termin. VFU genomförs på en akutmottagning i 7 veckor samt på en anestesiavdelning under 1 vecka. Örebro universitet har avtal om samverkan kring VFU i Region Örebro Län, men VFU kan förläggas i annat län under förutsättning att kvalitetskraven kan tillgodoses.
Kurserna läses i den ordning som framgår av utbildningsplanen.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Helena Sjölin

Anmälningskod ORU-79200

Arbetet innebär att leda, organisera och utföra vård och omvårdnad av akut sjuka och skadade patienter och dess närstående i den komplexa och varierande miljö som akutsjukvårdens kontext innebär. Det är för närvarande stor efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård och behovet förväntas också öka under de närmaste åren.
Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård ger dig specialistsjuksköterskeexamen samt magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot akutsjukvård.
Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper för att arbeta som specialistsjuksköterska på exempelvis en akutmottagning eller akutvårdsavdelning. Den ger även behörighet att fortsätta läsa till en masterexamen inom omvårdnadsvetenskap och öppnar även möjligheten till en forskarutbildning inom området omvårdnadsvetenskap
Löneläget för specialistsjuksköterskor varierar beroende på till exempel yrkeslivserfarenhet och var i landet du bor. Du kan få en generell bild via SCB´s lönestatisk.

Utbildningen ges på halvfart under två år förutom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som går på helfart under åtta veckor.

Huvudämnen är medicin avancerad nivå, omvårdnadsvetenskap avancerad nivå, forskningsmetodik och vetenskapsteori.

Lönen varierar. Du hittar statistik hos Statistiska centralbyrån.

Studierna sker både genom traditionella och webbaserade föreläsningar. Eftersom studenterna kommer från stora delar av landet finns mycket material och uppgifter att studera på distans. Vi träffas på Kliniskt träningscenter (KTC) och övar scenariofall i så reell miljö som möjligt så du är förberedd inför den verksamhetsförlagda utbildningen.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Anna Löfdahl

”Att utbilda sig är att utvecklas mot sin maxpotential”

Anna anser att för den som arbetar på akuten och gillar akutsjukvård är specialistutbildningen helt rätt väg att gå för att utvecklas.

– Det är väldigt spännande och roligt att vidareutbilda sig till akutsjuksköterska och på så sätt få lära sig mer om akutsjukvård! Att utbilda sig är också att ta ansvar. Ansvar för att patienten ska få bästa vård, ansvar för att arbetsplatsen kan fortsätta att utvecklas och ansvar för den egna utvecklingen mot maxpotential.

Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård är en ny profession, 2014 examinerades den första kullen. På Universitetssjukhuset i Örebro där Anna jobbar har Daniel Gustafsson (verksamhetsutvecklare och specialistsjuksköterska) arbetat fram en arbetsmodell för akutmottagningens akutsjuksköterskor. Metoden kallas Örebromodellen och används numera av flera akutmottagningar runt om i landet. Örebromodellen innebär att akutsjuksköterskan får kontinuerlig kompetensförsörjning genom teoretisk fördjupning varvad med träning av praktiska moment och delegeringar.

– Som specialistsjuksköterska har jag en större kunskapsbank. Jag har fått ordentlig träning i att söka och bedöma evidens så att ny kunskap kan implementeras på arbetsplatsen, säger Anna.

Vidareutbildning är kvitto på högre kunskapsnivå

Det var först efter tre år som sjuksköterska på akuten som Anna valde att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Hon kände att grundutbildningen till sjuksköterska hade gett henne en bred grund att stå på, men väldigt lite kunskap om akutsjukvård. 

– På jobbet kände jag varje dag att jag behövde lära mig mer. Därför blev det naturligt att söka en vidareutbildning inom akutsjukvård.

När Anna läste till specialistsjuksköterska upplevde hon att hon kunde tillgodogöra sig vidareutbildningen på ett helt annat sätt än under grundutbildningen.

– Jag hängde upp det jag lärde mig under utbildningen på erfarenheter från patientfall och situationer från yrkeslivet. Med specialistsjuksköterskeutbildningen har jag fått kvitto på en högre kunskapsnivå.

Hon upplever att specialistsjuksköterskorna på hennes avdelning pratar på ett helt annat sätt om evidens än tidigare.

– Vilket är nödvändigt för att den akut sjuka patienten ska få bästa tänkbara vård.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat