Språk, retorik och kommunikativt ledarskap, 180 hp

Starttermin: Hösten 2020 (öppen)

Vill du jobba med kommunikation och ledarskap i Sverige och internationellt? Då ska du läsa programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Här studerar du bland annat interkulturell kommunikation, argumentation och professionellt skrivande.

En student har en bok på huvudet som en hatt.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet.

På programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap lär du dig att kommunicera, påverka och leda på svenska och engelska i framtidens företag, myndigheter och organisationer. Det kommunikativa ledarskapet har sin grund i retorikens syn på kommunikation som dialogisk, mottagarorienterad och strategisk.

Programmet har en tydlig internationell prägel. Kombinationen av kunskaper i engelska, retorik och svenska språket är unik, vilket märks i de kärnkompetenser som programmet erbjuder: produktion av professionella texter och muntliga presentationer på svenska och engelska, förståelse för interkulturell kommunikation samt argumentations-, debatt- och mötesteknik med sin grund i retoriken.

Arbetslivsanknytningen är stark genom hela programmet, och som student har du möjlighet att göra en hel termins praktik på ett företag, myndighet eller organisation i Sverige eller utomlands. Du kan istället välja att under denna termin bredda dina studier genom att läsa valfri kurs eller utbytesstudier.

I slutet av programmet väljer du inriktning för att efter tre års studier ta examen i antingen engelska, retorik eller svenska språket. Du går sedan ut i arbetslivet med en bred utbildning som kvalificerar dig för arbete med exempelvis samordning, information och kommunikation inom såväl näringslivet som inom offentlig sektor.

Utbildningsplan Språk, retorik och kommunikativt ledarskap, 180 hp

Under första året läser studenten Retorik och kommunikativt ledarskap, 30 högskolepoäng (hp) och Svenska för arbetslivet, 30 hp.

Det andra året inleds med Engelska för arbetslivet, 30 hp. Därefter ska studenten söka ett av de tre fortsättningskursalternativen i Språk och retorik i ett internationellt perspektiv, 30 hp, beroende på vilket ämne som ska utgöra studentens huvudområde (Retorik, Svenska språket eller Engelska).

Det sista året börjar med en termin med valfria kurser, 30 hp. Studenten kan då välja att studera utomlands, läsa en valfri kurs inom universitetets kursutbud eller göra en praktiktermin i Sverige eller utomlands (Praktik i språk och retorik, 30 hp). Sista terminen läser studenten en kandidatkurs om 30 hp, där det ingår ett självständigt arbete om 15 hp i valt huvudområde.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 50

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Filosofie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Marie Gelang

Programmet förbereder dig för en lång rad yrken som sätter den kommunikativa förmågan i centrum. Specifika kompetenser som problemlösning, kommunikationsanalys och budskapsförmedling ger dig förutsättningar att exempelvis jobba som kommunikatör, retorikkonsult, projektledare, informatör, coach och utvecklare.

Utbildningens betoning på praktiska kommunikativa färdigheter i tal och skrift på såväl svenska som engelska är värdefullt för företag och organisationer som är verksamma internationellt. Programmet ger möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Under studietiden kommer du kontinuerligt att möta representanter från relevanta yrkesområden såsom ansvariga för ledarskapsutveckling på olika företag, kommunikatörer. Tillsammans med möjligheten att praktisera under en termin ger detta goda förutsättningar för kontakter med framtida arbetsgivare.

Termin 1: Retorik och kommunikativt ledarskap, 30 hp.
Termin 2: Svenska för arbetslivet, 30 hp.
Termin 3: Engelska för arbetslivet, 30 hp.
Termin 4: Språk och retorik i ett internationellt perspektiv, 30 hp (studenterna väljer om denna kurs läses inom engelska, retorik eller svenska språket).
Termin 5: Praktik i språk och retorik, 30 hp eller valfria kurser om 30 hp.
Termin 6: En av kurserna:
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – engelska, kandidatkurs, 30 hp,
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – retorik, kandidatkurs, 30 hp,
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – svenska språket, kandidatkurs, 30 hp.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Kontakta din studievägledare om du frågor om att ändra något i programmets innehåll för att se vad som är möjligt och vilka eventuella konsekvenser det får. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 hp i ett av huvudområdena engelska, retorik eller svenska språket.

Termin 5 är en valbar termin. Då har du möjlighet att söka plats via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser vid ett lärosäte i ett annat land under en termin. Du kan också välja att ha praktik utomlands om du läser kursen Praktik i språk och retorik, 30 hp. Läs mer om att plugga utomlands här.

Termin 6 skriver du ett självständiga arbete om 15 hp inom ramen för kandidatkursen. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av den terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Minor Field Studies (MFS) och Erasmus+

Termin 5 är en valbar termin. Då har du bland annat möjlighet att läsa kursen Praktik i språk och retorik, 30 hp.

Filosofie kandidatexamen med engelska, retorik eller svenska språket som huvudområde (180 hp). Vilket huvudområde din examen blir i beror på vilka kurser du väljer till termin 4 och termin 6.

Programmet ges för första gången hösten 2019 så det finns ingen antagningsstatistik från tidigare terminer.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Monika Severin

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address