Avhandlingar och licentiatuppsatser


Avhandlingsämnena kännetecknas av stor bredd och mångfald. De behandlar demokrati, didaktik (såväl allmän som ämnesspecifik), pedagogisk filosofi samt kommunikation och lärande. Områden som lärarutbildning och lärares arbete, mångkulturalitet, utbildningsledning och olika delar av det utbildningspolitiska området samt universitetspedagogik utgör andra exempel på denna mångfald.

Nedan förtecknas avhandlingarna och uppsatserna i kronologisk ordning. Från och med 2010 finns de flesta avhandlingarna publicerade i fulltext på DiVA.

Hanna Thuresson (2021): Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolans literacypraktik. Örebro Studies in Education 64.

Emma Vikström (2021): Skapandet av den nya människan: Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap. Örebro Studies in Education 63.

Maryam Bourbour (2020): Digital technologies in preschool education: The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices. Örebro Studies in Education 62.

Lisa Isenström (2020): Att utbilda rättighetsbärare: Med läraren i fokus när undervisning för mänskliga rättigheter i skolans yngre åldrar studeras. Örebro Studies in Education 61.

Mårdh, Andreas (2019): Om historieämnets politiska dimension: diskursiva logiker i didaktisk praktik. Örebro Studies in Education 60.

Gleisner Villasmil, Lena (2019): Lärares digitala didaktik En tematisk livshistorieansats om lärares didaktiska övertygelser, överväganden och val av digitala resurser. Licentiatuppsatser i pedagogik 7, Örebro universitet.

Sundström Sjödin, Elin (2019): Where is the critical in literacy? Tracing performances of literature reading, readers and non-readers in educational practice. Örebro Studies in Education 59.

Tryggvason, Ásgeir (2018): Om det politiska i samhällskunskap: Agonism, populism och didaktik. Örebro Studies in Education 58.

Spjut, Lina (2018): Att (ut)bilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866-2016. Örebro Studies in Education 57.

Erixon Eva-Lena (2017): Matematiklärares kompetensutveckling online: policy, diskurs och meningsskapande. Örebro Studies in Education 56.

Jenvén, Hélène (2017): Utsatta elevers maktlöshet: en studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9. Örebro Studies in Education 55.

Annerberg Anna (2016): Gymnasielärares skrivpraktiker: Skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola. Örebro Studies in Education 54.

Teledahl Anna (2016): Knowledge and writing in school mathematics: a communicational approach. Örebro Studies in Education 53.

Börjesson Mattias (2016): Från likvärdighet till marknad: En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999. Örebro Studies in Education 52.

Högberg Sören (2015): Om lärarskapets moraliska dimension: ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal. Örebro Studies in Education 51.

Olsson Anna-Lova (2015): Strävan mot unselfing: en pedagogisk studie av bildningstanken hos Iris Murdoch. Örebro Studies in Education 50.

Messina Dahlberg Giulia (2015): Languaging in virtual learning sites: studies of online encounters in the language-focused classroom. Örebro Studies in Education 49.

Sund Louise (2014): Om global etik i miljö- och hållbarhetsutbildningens policy och praktik. Örebro Studies in Education 48.

Öijen Lena (2014): Samverkan lärosäte-skola: en studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart. Örebro Studies in Education 47.

St John Oliver (2014): Approaching classroom interaction dialogically : studies of everyday encounters in a 'bilingual' secondary school. Örebro Studies in Education 46.

Nordmark, Marie (2014): Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning: en ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen. Örebro Studies in Education 45.

Schmidt, Catarina (2013): Att bli en sån' som läser. Barns menings- och identitetsskapande genom texter. Örebro Studies in Education 44.

Langmann, Elisabet (2013): Toleransens pedagogik: en pedagogisk-filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning. Örebro Studies in Education 43.

Holmström Ingela (2013): Learning by hearing? Technological framings for participation. Örebro Studies in Education 42.

Pettersson, Charlotta (2013): Kursplaners möjlighetsrum: om nationella kursplaners transformation till lokala. Örebro Studies in Education 41.

Nylund, Mattias (2013): Yrkesutbildning, klass & kunskap: en studie om sociala och politiska implikationer av innehållets organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års gymnasiereform. Örebro Studies in Education 40. 153 PP. ISBN978-91-7668-953-0

Allard, Karin (2013): VARFÖR GÖR DE PÅ DETTA VISET?: Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap. Örebro Studies in Education 39. 275 PP. ISBN 978-91-7668-935-6.

Rosén, Jenny (2013): Svenska för invandrarskap?: Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare. Örebro Studies in Education 38, 201 PP. ISBN 978-91-7668-934-9.

Klaar, Susanne (2013): Naturorienterad utbildning i förskolan: Pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner. Örebro Studies in Education 37, 121 PP. ISBN 978-91-7668-910-3.

Andersson, Erik (2013): Det politiska rummet. Villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar. Örebro Studies in Education 36, 334 PP. ISBN
978-91-7668-907-3.

Andersson, Karin (2013): Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg. Licentiatuppsatser i pedagogik 6, Örebro universitet.

Frödén Sara (2012): I föränderliga och slutna rosa rum: en etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola. Örebro Studies in Education 35, 246 PP. ISBN 978-91-7668-871-7.

Arneback, Emma (2012): Med kränkningen som måttstock: om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan. Örebro Studies in Education 34, 200 PP. ISBN 978-91-7668-856-4.

Skoog, Marianne (2012): Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1. Örebro Studies in Education 33, 236 PP. ISBN 978-91-7668-836-6.

Rimm, Stefan (2011): Vältalighet och mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807. Örebro Studies in Education 32, 349 PP. ISBN 978-91-7668-823-6.

Tedenljung, Dan (2011): Anspråk på utbildningsforskning: villkor för externa projektbidrag. Örebro Studies in Education 31, 224 PP. ISBN 978-91-7668-820-5.

Rosenquist, Joachim (2011): Pluralism and Unity in Education. On Education for Democratic Citizenship and Personal Autonomy in a Pluralist Society. Örebro Studies in Education 30, 204 PP. ISBN 978-91-7668-809-0.

Bergh, Andreas (2010): Vad gör kvalitet med utbildning?: Om kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess konsekvenser för utbildning. Örebro Studies in Education 29, 321 PP. ISBN 978-91-7668-763-5.

Morawski, Jan (2010): Mellan frihet och kontroll. Örebro Studies in Education 28, 256 PP. ISBN 978-91-7668-739-0.

Carlsson, Reidun (2010): Gamla mönster i ny former? Tre studier om specialpedagogik i teori och praktik. Licentiatavhandlingar i pedagogik 5, Örebro universitet.

Unemar Öst, Ingrid (2009): Kampen om den högre utbildningens syften och mål. En studie av svensk utbildningspolitik. Örebro Studies in Education 27, 268 PP. ISBN 978-91-7668-676-8.

Ohlsson, Ulla (2009): Vägen in i ett yrke - en studie av lärande och kunskapsutveckling hos nyutbildade sjuksköterskor. Örebro Studies in Education 26, Örebro Studies in Conditions of Democracy 2, 328 pp. ISBN 978-91-7668-651-5.

Knutas, Agneta (2009): Mellan styrning och moral. Berättelser om ett lärarlag. Örebro Studies in Education 25, 205 pp. ISBN 978-91-7668-644-7.

Tellgren, Britt (2008): Från samhällsmoder till forskarbehöriglärare. Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning. Örebro Studies in Education 24, 310 pp. ISBN 978-91-7668-638-6.

Öberg Tuleus, Marianne (2008): Lärarutbildning mellan det bekanta och det obekanta. En studie av lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola. Örebro Studies in Education 23, 252 pp. ISBN 978-91-7668-600-3.

Engström, Karin (2008): Delaktighet under tvång: Om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. Örebro Studies in Education, 22, 245 pp. ISBN 978-91-7668-588-4.

Larsson, Hans (2008): "Dom är så oroliga". Skolpersonals tal om elever i relationssvårigheter. Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, 4.

Larsson, Kent (2007): Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet - överväganden kring en deliberativ didaktik. Örebro Studies in Education, 21, 200 pp. ISBN 978-91-7668-559-4.

Falkner, Carin (2007): Datorspelande som bildning och kultur - En hermeneutisk studie av datorspelande. Örebro: Örebro Studies in Education, 19, 283 pp. ISBN 978-91-7668-534-1.

Rebenius, Inga (2007): Talet om learner autonomy: språkinlärning, autonomi och ett demokratiskt medborgarskap - ett gränsland till moralfilosofi. Örebro: Örebro Studies in Education, 18, 342 pp. ISBN 978-91-7668-525-9.

Wiklund, Matilda (2006): Kunskapens fanbärare. Den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena. Örebro: Örebro Studies in Education, 17, 237 pp. ISBN 91-7668-501-2.

Hultin, Eva (2006): Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. En ämnesdidaktisk studie. Örebro: Örebro Studies in Education, 16, 326 pp. ISBN 91-7668-500-4.

Quennerstedt, Mikael (2006): Att lära sig hälsa. Örebro: Örebro Studies in Education, 15, 298 pp. ISBN 91-7668-475-X.

Quennerstedt, Ann (2006): Kommunen - en part i utbildningspolitiken? Örebro: Örebro Studies in Education, 14, 246 pp. ISBN 91-7668-467-9.

Öhman, Johan (2006): Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling. Meningsskapande i ett genomlevandeperspektiv. Örebro: Örebro Studies in Education, 13, 236 pp. ISBN 91-7668-464-4.

Arnér, Elisabeth (2006): Barns inflytande i förskolan - problem eller möjlighet för de vuxna? En studie av ett utvecklingsarbete och dess betydelse för att förändra pedagogers förhållningssätt till barns initiativ. Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, 3.

Hagström, Eva (2005): Meningar om uppsatsskrivande i högskolan. Örebro Studies in Education, 12, 315 pp. Örebro ISBN 91-7668-448-2.

Swartling Widerström, Katarina (2005): Att ha eller vara kropp? En textanalytisk studie av skolämnet idrott och hälsa. Örebro Studies in Education, 11, 235 pp. Örebro ISBN 91-7668-423-7.

Erikson, Lars (2004): Föräldrar och skola. Örebro Studies in Education, 10, 399 pp. Örebro ISBN 91-7668-416-4.

Håkanson, Christer (2004): Lärares yrkeslandskap - ett institutionellt perspektiv. Örebro Studies in Education, 9, 280 pp. Örebro ISBN 91-7668-414-8.

Göhl-Muigai, Ann-Kristin (2004): Talet om ansvar i förskolans styrdokument 1945-1998. En textanalys. Örebro Studies in Education 8, 297 pp. Örebro ISBN 91-7668-376-1.

Larsson, Kent (2004): Demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning - en didaktisk studie. Licentiatuppsatser* vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, 1.

Tellgren, Britt (2004): Förskolan som mötesplats. Barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal. Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, 2. Kan laddas ner i fulltext via bibliotekets sökportal.

Nilsson, Lena (2003): Hälsoarbetets möte med skolan i teori och praktik. Örebro Studies in Education 7, 265 pp. Örebro ISBN 91-7668-337-0.

Liljestrand, Johan (2002): Klassrummet som diskussionsarena. Örebro Studies in Education 6, 228 pp. Örebro ISBN 91-7668-308-7. Avhandlingen i fulltext

Lindberg, Owe (2002): Talet om lärarutbildning. Örebro Studies in Education 5, 290 pp. Örebro ISBN 91-7668-307-9.

Boman, Ylva (2002): Utbildningspolitik i det andra moderna. Om skolans normativa villkor. Örebro Studies in Education 4, 444 pp. Örebro ISBN 91-7668-305-2.

Wahlström, Ninni (2002): Om det förändrade ansvaret för skolan. Vägen till mål- och resultatstyrning och några av dess konsekvenser. Örebro Studies in Education 3, 291 pp. Örebro ISBN 91-7668-289-7.

Rapp, Stephan (2001): Rektor - garant för elevernas rättssäkerhet? Örebro Studies in Education 2, 260 pp. Örebro ISBN 91-7668-292-7.

Domfors, Lars-Åke (2000): Döfstumlärare - specialpedagog - lärare för döva och hörselskadade. En lärarutbildnings innehåll och rationalitetsförskjutningar. Örebro Studies in Education 1, 304 pp. Örebro ISBN 91-7668-252-8