This page in English

God forskningssed

Att värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed är av stor vikt och Örebro universitet ser det som en central del av forskningsprocessen. Vid universitetet bedrivs forskning inom en mängd olika ämnesområden, och ofta aktualiseras olika delar av svensk lagstiftning och ämnesspecifika forskningsetiska frågor.

Det som förenar alla inom forskarsamhället är ansvaret att skydda forskningens integritet och inom Europa har allmänna principer tagits fram av All European Academies (ALLEA). I sin skrift Den europeiska kodexen för forskningens integritet formulerar ALLEA följande fyra grundprinciper:

  • Tillförlitlighet i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av resurser.
  • Ärlighet i fråga om att utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt.
  • Respekt för kolleger, forskningsdeltagare, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö.
  • Ansvarighet för forskningen från idé till publicering, för ledning och organisation, för utbildning, tillsyn och mentorskap samt för dess vidare konsekvenser.

Vid Örebro universitet finns ett forskningsetiskt råd och ett djurskyddsorgan.

Etikprövning

Om forskningen kräver tillstånd enligt lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor måste en ansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten.

På följande sidor finns länkar till interna resurser och till myndigheter och aktörer som hanterar frågor kring forskningsetik.