Publikationer inom temat äldre och åldrande

2019

Bennich, M. Ernsth Bravell, Marie & Walfridsson, C. (2019)  Äldre brukares uppfattning om äldreomsorg – exemplet hemtjänsten. I Wolmesjö, M. (red.). Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorgen. Lund. Studentlitteratur.

2018

Bennich, M. (2019) Brukardelaktighet och inflytande – ett organisatoriskt perspektiv. I Wolmesjö, M. (red.). Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorgen. Lund. Studentlitteratur.

Bennich, M. & Avby, G. (2018) Att leda en verksamhet under förändrade organisatoriska förutsättningar. Uppföljning av 6-timmars arbetsdag. FoUNordväst  Stockholms län. Rapport 2018:1.

Wallroth, V. (2018). Stöd till äldres anhöriga som relationsarbete. I: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 248-261). Stockholm: Liber.

2017

Bennich, M. & Zanderin, L. (2017) Äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledning och personal. Stockholm. Liber.

Bennich, M. (2017) Arbete med arbetsmiljöförbättringar inom äldreomsorgen. I Bennich, M & Zanderin, L. (red.) Äldre- och funktionshinderomsorg. Regelsystem, organisering, ledning och personal. Stockholm. Liber.

Wallroth, V. (2017). Idealbilden av en omsorgsgivare. I: Stina Johansson, Social omsorg i socialt arbete: Grunder och fördjupningar (ss. 141-162). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

2016

Wallroth, V. (2016). Men do care!: A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University. [http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1058100/FULLTEXT01.pdf]

2015

Bennich, M. (2015) Lärmiljöer, strategier för kompetensutveckling och synen på kompetens i omsorgsarbete. Tidskrift for Arbejdsliv. 17 (1), 61-77.

2013

Bennich, M. (2013) Utvärdering av Sörmlands arbete med att skapa förutsättningar att främja äldres hälsa.  FoU Sörmland 2013:1.

2012

Bennich, M. (2012) Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete: Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor. Akademisk avhandling. Linköpings universitet.

Herz, M. & Wallroth, V. (2012). Organisation och kön. Kapitel i Kullberg, C. Herz, M. Fäldt, J., Wallroth, V. & Skillmark, M. Genus i socialt arbete. Malmö: Liber.

Strandberg, T., Eklund, J. & Manthorpe, J. (2012). Promoting empathy in social care for older people. Working with Older People, 16 (3), 101-110.

2011

Strandberg (T). (2011). Förhållningssätt och möten: Arbetsmetoder i social omsorg. Lund: Studentlitteratur.