Har du sökt vård med en egenremiss och vill delta i ett forskningsprojekt?

Vi söker dig som har sökt vård med en egenremiss.

I projektet Egenremisser ur ett läkarperspektiv: När läkare och patient kommunicerar i skrift undersöks egenremisser. I likhet med en läkarskriven remiss har egenremissen som syfte att remittera patienter till specialistvård. Den stora skillnaden är dock att remissen skrivs av patienten själv. Egenremisser ska vara likställda med läkarskrivna remisser, men skrivs av individer som vanligtvis inte är medicinskt utbildade eller har kunskap om medicinska genrekonventioner. Samtidigt knyts egenremissen ofta till idéer om ökad demokratisering och delaktighet i vården. Här finns alltså en risk för att två olika sätt att se på och beskriva sjukdom – läkarens professionella och patientens upplevda – kan krocka. Med undantag för en studie om egenremisser om endometrios är dessa texter i stort hittills outforskade – vi vet helt enkelt väldigt lite om egenremisser och hur läkare bedömer dessa texter.

Syftet med detta projekt är att undersöka hur patienter kommunicerar med läkare i skrift, och läkares bedömningar av dessa texter. Projektet är ett språkvetenskapligt projekt i ämnet svenska språket vid Örebro universitet.

Hur går projektet till?
Projektet består av två delar. I en första fas samlas egenremisser som är skrivna för att söka specialistvård in, som analyseras för att hitta gemensamma drag. I projektets andra fas genomförs fokusgruppsintervjuer med verksamma läkare, med fokus på deras bedömningar och syn på egenremissen som text.

Vad innebär det att delta i projektet?
Att delta i studien innebär att du delar med dig av din egenremiss som du har använt för att söka specialistvård. I projektets fokusgruppsintervjuer med läkare kommer avidentifierade exempel att tas från de insamlade egenremisserna. De beskrivningar och den information som ingår i de insamlade egenremisserna kommer aldrig att kopplas ihop med personuppgifter och härledas till de personer som har skrivit remisserna.

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2023-06583-01). Uppgifter du lämnar till projektet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information
För att få mer information, kontakta ansvarig forskare: Ida Melander, ida.melander@oru.se