Bakgrund och aktiviteter

Nio gula post-it-lappar på en vägg med en hand som sätter upp den sista lappen

Här kan du läsa mer om bakgrunden till delprojektets uppkomst samt genomförda aktiviteter.

Behov av läromedel för läsförståelse 

Utbildning är i ständig utveckling och behovet att lära ut bra läsförståelsestrategier är ett viktigt mål som ska uppfyllas. Läsförståelse är en av de förmågor som hjälper elever att kunna ta till sig ny information och utveckla sitt eget lärande. Det finns många digitala läromedel som lärare i olika utbildningssammanhang kan ta hjälp av, men få av dessa har en interaktiv karaktär som kan mäta sig med lärarens förmåga att ge direkt feedback om elevens lässtrategier för att vidareutveckla djup förståelse och kritisk reflektion. Dessa främjar inte heller elevens egna reflektioner, att aktivt ta till sig och tänka om texten. Läromedel handlar ofta om att låta elever öva det de redan kan. Därför hamnar all den del av undervisningen som utvecklar elevernas läsförmåga på lärarens axlar.

Då lärare hanterar stora grupper elever sker undervisning där man avser att utveckla läsförståelse ofta i klassammanhang. Läsförståelseförmågan skiljer sig dock åt mellan elever i samma ålder och det finns alltså ett behov att få utveckla denna förmåga även i mindre grupper eller enskilt. Därför vill delprojektet utveckla en interaktiv digital läskompis för att dels underlätta undervisningsbördan för lärare, dels tillgodose elevers individuella läsutveckling.

Utveckling av prototyper

Den digitala läskompisen har fått ett mycket positivt välkomnande i olika miljöer och av olika yrkesgrupper de senaste åren. Tack vare samarbete med elever, lärare, och specialpedagoger har idén blivit mer konkret och viktiga komponenter som ska finnas i programmet har identifierats. Det finns också en kunskap och kännedom om hur dessa komponenter bör fungera.

Nästa steg är att ta idén från teststadiet till ett mer konkret arbete med att ta fram den tekniska lösningen. Ett team som tillsammans arbetar vidare med detta ska sättas samman. Teamet behöver ha olika kompetenser eftersom nästa steg är beroende av många små delar där varje steg kräver en liten egen prototyp. Dessa prototyper får sedan testas för att slutligen matchas för att nå en helhet.

Genomförda aktiviteter

Hösten 2021

 • Utveckling av prototyp nr 2 med olika aktörer
 • Utveckling av en ny testprototyp för och med Inläsningstjänst (ILT)
 • Test av prototyp nr 2 med elever och lärare
 • Utveckling av testprototyp med ytterligare nationellt förlag för deras system

Våren 2021

 • Talkamatic anställdes av delprojektet
 • Utveckling av prototyp nr 1 tillsammans med Talkamatic
 • Test av prototyp nr 1 med elever i Örebro kommun
 • Webbinarium för skolhuvudmän, skolutvecklare, företag och förlag för att presentera den första testversionen
 • Samtal om samarbete med fyra stora nationella förlag
 • Utveckling av en ny testprototyp för och med Inläsningstjänst (ILT)
 • Möte med Studentlitteratur angående en testprototyp för deras system
 • Varumärkesskydd på namnet ”Den Digitala Läskompisen”, samt säkerställande av domännamnen dendigitalaläskompisen.se och dendigitalalaskompisen.se

2020

 • Ansöka om verifieringsmedel för att anställa Talkamatic och skapa prototyp nr 1
 • Analysera textsamtal med elever tillsammans med projektassistent Sara Nordkvist och Talkamatic
 • Inleda samtal med Talkamatic om samarbete
 • Hålla textsamtal med elever för att se hur elever svarar på frågor och ställer egna frågor till texter

2019

 • Utföra marknadsundersökning, stämma av digitala skolplattformar på nätet samt intervjua lärare
 • Ansöka om verifieringsmedel för att anlita Gozinto att göra en marknadsundersökning
 • Organisera workshops med lärare för att testa idén
 • Josefine Karlsson ingick i Social Impact Labs program för nya innovatörer
Josefine Karlsson

Idén till en digital läskompis

Läs mer om hur Josefine Karlsson kom på idén att skapa en digital läskompis som hjälper barn att förbättra sin läsförståelse.