Så hanterar du din forskningsdata

Även om finansiären inte kräver att det finns en fullständig datahanteringsplan, finns det bland annat kostnader som kan komma att behöva budgeteras för. Därför rekommenderas du att gå igenom den fullständiga mallen i ansökningsförfarandet.

I ansökningsfasen kräver oftast finansiären inte en fullständig datahanteringsplan utan fokus ligger på ett mer övergripande plan. Horizon 2020 krävde exempelvis en fullständig datahanteringsplan redan inom 6 månader efter projektstart. Andra kräver att datahanteringsplanen skapas när projektet har fått finansiering, bland annat Vetenskapsrådet och FORMAS har valt denna vägen. Du hittar fler finansiärers krav under sidan Krav från finansiärer på datahanteringsplan och öppen tillgång till forskningsdata.

Forskare vid Örebro universitet rekommenderas att redan i ansökningsfasen gå igenom den fullständiga datahanteringplanen. Du hittar mer om datahanteringsplanens delar under sidan Datahanteringsplanens olika delar. Det handlar bland annat om att komma ihåg:

  • informationssäkerhet
  • IT resurser som kan behövas för projektet
  • att budgetera för kostnader som kan kopplas till hanteringen av forskningsdata och tillgängliggörandet.

UK Data Service har tagit fram en guide som vägleder kring vad som bör beaktas kring kostnader.

Horizon 2020 ställde följande frågor i ansökningsförfarandet kring datahantering:

  • Vilka standarder kommer att tillämpas?
  • Hur kommer forskningsdata nyttjas och/eller göras tillgänliga för verifiering och återanvändning? Om forskningsdata inte kan göras tillgängliga, vad är orsaken till det?
  • Hur kommer forskningsdata att samlas in och bevaras?

Vidare bör detta även:

  • Återspegla nuvarande läget för konsortieavtal kring datahantering
  • Vara förenligt med kraven för exploatering och immateriella rättigheter

Du bör säkerställa resurser samt budgetpost för datahantering och inkludera att det ska ske ett överlämnande av en första version av datahanteringsplanen under de 6 första månaderna i projektansökan.

EU har tryckt på att forskningsdata som finansiseras av dem ska följa FAIR-principerna, vilket de svenska finansiärerna också följer.

Olika discipliner använder sig av olika begrepp för att beskriva det material som ligger till grund för resonemang, diskussion och uträkningar. Därför används det en mer generell definition av begreppet forskningsdata här. 

Defintionen av forskningsdata, som är baserad på Horizon 2020 definition, är följande: 

“[Med forskningsdata] avses information, i synnerhet fakta och siffror som samlats in för att granskas, betraktas och analyseras som en grund för [ett vetenskapligt] resonemang, diskussion eller beräkningar. 

I en vetenskaplig kontext avses [forsknings]data med bland annat statistik, experimentella resultat, mätvärde, fältobservation, enkätsvar, intervjumaterial, ljudinspelning, bilder och film.”