This page in English

Så hanterar du din forskningsdata

Din forskningsdata behöver bevaras långsiktigt och säkert för att du ska kunna bevisa din forskning. Det finns även flera lagar som styr hur du hanterar din data. Redan vid ansökan ska du upprätta och sedan följa din datahanteringsplan för att säkerställa att din data hanteras korrekt.

Även om finansiären inte kräver att det finns en fullständig datahanteringsplan, finns det bland annat kostnader som kan komma att behöva budgeteras för. Därför rekommenderas du att gå igenom den fullständiga mallen i ansökningsförfarandet.

I ansökningsfasen kräver oftast finansiären inte en fullständig datahanteringsplan utan fokus ligger på ett mer övergripande plan. Horizon 2020 krävde exempelvis en fullständig datahanteringsplan redan inom 6 månader efter projektstart. Andra kräver att datahanteringsplanen skapas när projektet har fått finansiering, bland annat Vetenskapsrådet och Formas har valt denna vägen. Du hittar fler finansiärers krav under sidan Krav från finansiärer på datahanteringsplan och öppen tillgång till forskningsdata.

Forskare vid Örebro universitet rekommenderas att redan i ansökningsfasen gå igenom den fullständiga datahanteringsplanen. Du hittar mer om datahanteringsplanens delar under sidan Datahanteringsplanens olika delar. Det handlar bland annat om att komma ihåg:

  • informationssäkerhet
  • IT-resurser som kan behövas för projektet
  • att budgetera för kostnader som kan kopplas till hanteringen av forskningsdata och tillgängliggörandet.

UK Data Service har tagit fram en guide som vägleder kring vad som bör beaktas kring kostnader.

Horizon 2020 ställde följande frågor i ansökningsförfarandet kring datahantering:

  • Vilka standarder kommer att tillämpas?
  • Hur kommer forskningsdata nyttjas och/eller göras tillgängliga för verifiering och återanvändning? Om forskningsdata inte kan göras tillgängliga, vad är orsaken till det?
  • Hur kommer forskningsdata att samlas in och bevaras?

Vidare bör detta även:

  • Återspegla nuvarande läget för konsortieavtal kring datahantering
  • Vara förenligt med kraven för exploatering och immateriella rättigheter

Du bör säkerställa resurser samt budgetpost för datahantering och inkludera att det ska ske ett överlämnande av en första version av datahanteringsplanen under de 6 första månaderna i projektansökan.

EU har tryckt på att forskningsdata som finansieras av dem ska följa FAIR-principerna, vilket de svenska finansiärerna också följer.

Vetenskapsrådets definition på forskningsdata tillämpas.

"Forskningsdata kan vara av många olika typer och format, såsom resultat från mätningar och experiment, observationer från fältarbete, enkätsvar, intervjuer, bilder, filmer och texter. […] Inom ramen för detta uppdrag används begreppet forskningsdata i vid bemärkelse, som digital information som skapats eller samlats in för att analyseras i forskningssyfte."

Foto på två datorer som står på ett bord.

Att klassa information

Det är viktigt att du har identifierat om någon information är känslig och behöver ett särskilt skydd. (pdf, intranätet Inforum)

Foto på en fotsula på väg att trampa på en skruv.

Risk- och sårbarhetsanalys

I samband med definieringen av ett projekt är det lämpligt att genomföra en Risk- och sårbarhetsanalys (RSA). (Intranätet Inforum).