Johan Öhman får 4,5 miljoner från Vetenskapsrådet

Forskningsmiljön Esergo ska undersöka spänningar som kan stå i vägen för att elever ska få möjlighet att möta hållbarhetsfrågor på ett konstruktivt sätt i undervisningen.

Johan Öhman är projektledare och i projektet ingår Ásgeir Tryggvason, Andreas Mårdh och Louise Sund.

Världen står inför svåra klimat- och miljöproblem. I Sverige, precis som i många andra länder, betraktas skolan som en central instans för att hantera dessa problem. Att undervisa om dessa ödesfrågor är dock inte lätt. 

Tidigare forskning har pekat på att hållbarhetsfrågor kan öppna för en existentiell dimension i undervisning som kan vara svår att hantera. Även om frågor av existentiell karaktär kan vara utmanande så är det viktigt att elever ges möjlighet att möta dessa frågor på ett konstruktivt sätt. Samtidigt som hållbar utveckling tar plats som ett brännande och existentiellt undervisningsinnehåll så har skolans praktik blivit alltmer instrumentell. 

Både i Sverige och internationellt har utbildningssystemen blivit inriktade på mätbara och jämförbara resultat. För lärare handlar det bland annat om ett ökat krav på dokumentation och för elever handlar det om en förmåga att kunna avläsa kriterier och mål.

Spänning mellan två logiker

Sammantaget framträder en bild av att undervisning om hållbar utveckling präglas av två konkurrerande logiker, en existentiell logik och en instrumentell logik. I forskningsprojektet undersöker vi spänningen mellan dessa två logiker genom att besvara tre forskningsfrågor: 

1. Hur hanteras den existentiella och den instrumentella logiken i utbildningspolicy? 

2. Hur upplever och hanterar lärare och elever spänningen mellan den existentiella och den instrumentella logiken i undervisning om hållbar utveckling? 

3. Hur kan en konkret undervisningsmodell utvecklas som tar hänsyn till både den existentiella och den instrumentella logiken i undervisning om hållbar utveckling? 

Forskarna kommer att analysera utbildningspolicy, intervjua lärare och elever samt analysera lärares uppgifter och elevers texter. Med detta material kommer de få fördjupad kunskap om hur lärare och elever hanterar spänningen mellan de två logikerna i praktiken. Denna kunskap lägger grunden för utvecklandet av en praktiknära undervisningsmodell som är lyhörd för den verklighet som lärare befinner sig i.