Magnus Lodefalk får 800 000 kronor från Torsten Söderbergs stiftelse

Magnus Lodefalk ska studera företags och anställdas exponering för och anpassning till olika typer av AI i fyra länder under två decennier med metoder från nationalekonomi och datavetenskap och unika mikrodata. Målet är att bidra med gedigen kunskap om hur olika grupper av kunskapsintensiva företag och tjänstemän påverkas av AI.

Artificiell intelligens, AI, har gjort stora framsteg och väntas i grunden stöpa om arbetsmarknaden. Men i avsaknad av longitudinella mikrodata om företag och yrkesverksamma är forskningen om AI:s effekter fortfarande begränsad, delvis motstridig och påvisar associationer snarare än orsakssamband.

I vårt pågående datadrivna projekt finner vi att AI är förknippat med jobbtillväxt, särskilt för tjänstemän, och att nya yrken växer fram som efterfrågar kognitiv, social och kreativ kompetens.

I detta fortsättningsprojekt fokuserar vi på nyckelfaktorer bakom AI:s effekter på produktivitet, löner, jobbinnehåll och arbetsmiljö. Vi studerar företags och anställdas exponering för och anpassning till olika typer av AI i fyra utvalda länder under två decennier med metoder från nationalekonomi och datavetenskap och unika mikrodata. Sedan identifierar vi allmänna samt specifika kausala effekter på utfallsvariablerna.

Målet är att bidra med gedigen kunskap om hur olika grupper av kunskapsintensiva företag och tjänstemän påverkas av AI. Detta för att politiker, myndigheter, företag och anställda ska kunna fatta väl underbyggda och framtidsinriktade beslut. Kunskapsintensiva tjänster är centrala för vårt samhälles infrastruktur och genomgår en digital omvandling.

Vi belyser hur AI påverkar olika gruppers arbetsuppgifter, kompetenskrav, arbetsmiljö, löner och produktivitet – kort sagt, vilka nyckelfaktorer som kan hjälpa arbetstagare och arbetsgivare att blomstra i morgondagens arbetsliv.

Medsökande är Hildegunn Kyvik-Nordås, Aili Tang, Mark Granberg och Erik Engberg.