Nytt projekt om psykisk ohälsa får 4,7 miljoner från Afa Försäkring och Alecta

Katja Boersma, professor i psykologi vid Örebro universitet, får 4,7 miljoner kronor från Afa Försäkring och Alecta för att undersöka hur man kan minska sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa börjar ofta tidigt i livet. Problemen kan hålla i sig eller komma tillbaka senare i livet och påverka arbetsförmågan.

Tidigare studier visar att det kan variera mycket mellan olika personer hur mycket arbetsförmågan påverkas av psykisk ohälsa. Även hos en enskild person kan detta ändra sig över tid, men där är kunskapen mer begränsad.  

I projektetet Mental hälsa och sjukskrivning ur ett livsloppsperspektiv - en kartläggning av sambanden från barndom till pensionsåldern ska Katja Boersma tillsammans med kollegorna Sofia Bergbom och Nadezhda Golovchanova undersöka sambanden mellan psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Resultaten kan bidra till både tidiga förebyggande insatser och riktade insatser för att undvika sjukskrivningar eller tidig pensionering. 

De kommer kartlägga skillnader mellan och inom individer i hur psykisk hälsa och sjukskrivning hänger ihop under livets gång och vad som kan förutsäga dessa förändringar. Målet är att hitta mönster av psykisk ohälsa och arbetsförmåga från barndom till pension.