Fem miljoner från Forte till projekt för att stärka ungas psykiska hälsa

Målet är att ungdomar på gymnasiet ska bli mer benägna att ta hand om sin egen och andras psykiska hälsa. Projektet Utvärdering av den skolbaserade interventionen Solution-focused Intervention for Mental health, SIM, som leds av Fredrik Söderqvist, forskare i folkhälsovetenskap, har beviljats 5 miljoner av Forte.

Forskarna ska utvärdera en metod som de själva tagit fram. Deltagarna är elever som går första och andra året på gymnasiet. Ett 60-tal lärare kommer att utbildas till SIM-coacher och träffarna kommer att ske i mentorsgrupper på skolorna.

Träffarna handlar om emotionellt, psykologiskt och socialt välbefinnande samt skoltrivsel. Om programmet visar sig ha en effekt kommer det också att göras en hälsoekonomisk beräkning av programmet för att jämföra med ordinarie elevhälsa.

Målet för projektet är att förse svensk gymnasieskola med ett verkningsfullt program som främjar elevernas psykiska hälsa

Forskargruppen består av: Fredrik Söderqvist, Anna Philipson och Lena Uvhagen, Region Örebro län Johanna Gustafsson, Örebro universitet, Cynthia Franklin, University of Texas, Austin.