This page in English

Alexandru Panican - ny professor 2024

Alexandru Panican  i ljusgården

Alexandru Panican är professor i socialt arbete. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening och han har bland annat kunnat visa hur olika välfärdssystem förstärker problem.
– Både utbildningssystemet och aktivering av unga arbetslösa leder i många fall till arbetslöshet. Dessa två system genererar alltså sedan flera decennier mer av samma problem. Det är fel på systemen och inte på de professionellas kompetens. säger han.

1968 Född i Bukarest, Rumänien

2007 Disputerade i socialt arbete med avhandlingen Rättighet och Rättvisa - användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt, Lunds universitet

2015 Docent 2015 i socialt arbete, Lunds universitet

2024 Professor i socialt arbete, Örebro universitet

Alexandru Panicans profilsida

Alexandru Panicans vetenskapliga gärning utgör en kombination av en bred ingång, genom avhandlingen, och empirisk forskning efter disputationen. Han forskar om fattigdomsbekämpning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadspolitik med fokus på ungdomsarbetslöshet och aktivering av arbetslösa på lokal nivå.

Under de senaste åren har hans forskning utvidgats till att omfatta validering av reell kompetens och professionsforskning med fokus på professionalisering av det sociala arbetet.

Välfärd förstärker problem

Alexandru Panicans intresse för studier inom flera forskningsområden gör att han har kunnat uppmärksamma hur olika välfärdssystem förstärker problem, som till exempel åtgärder mot ungdomsarbetslöshet.

– Sverige har sedan 1990-talet en konstant hög ungdomsarbetslöshet, ofta högst i Norden. Anledningen är att övergången från skola till arbetsliv fallerar varje år. En stor del av eleverna avslutar skolan utan gymnasiekompetens, som utgör förutsättningen för etablering, och många väljer bort yrkesprogram som garanterar jobb, konstaterar Alexandru Panican.

Utbildningssystemet har ändrats i omgångar men utan framgång. En stor del av ungdomarna blir arbetslösa och får därmed förlita sig på ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Biståndet villkoras med deltagande i aktiveringsåtgärder som sällan leder till etablering på den reguljära arbetsmarknaden. På så sätt skapar ett system – utbildningssystemet - arbetslöshet medan ett annat system - aktivering av arbetslösa – inte leder till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

– Min drivkraft som forskare i samhällsvetenskap är att upptäcka, belysa och analysera tillkortakommanden i den svenska välfärdsstaten, trots att den på många sätt är ett föredöme.

Fattiga blir mål istället för fattigdom

Han använder detta kritiska förhållningssätt och sin nyfikenhet på sådant som tas för givet och som inte ger förväntade resultat trots politiska och professionellas ansträngningar.

– Jag har visat att socialpolitik ibland förstärker det som är tänkt att åtgärdas. Jag har också lyft fram att fattigdomsbekämpning handlar om att bekämpa fattiga, i stället för att åtgärda fattigdomen.

Alexandru Panican har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt. Han har publicerat sig på olika nivåer och samarbetat med forskare med skilda vetenskapliga profiler och olika sammanhang, i vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, kapitel i böcker och läromedel. Han ligger bakom drygt 80 publikationer, varav 45 efter docenturen 2015. Han har en omfattande erfarenhet av undervisning på samtliga nivåer.

– För mig är det också viktigt med samverkan med det omgivande samhället genom att bland annat kommunicera forskningsresultat i många sammanhang.  

Hittills är Alexandru Panican helt och hållet en lundensare.

– Nu är Örebro universitet mitt nya lärosäte och jag ser fram emot att fortsätta bedriva framgångsrik forskning, undervisa och utveckla verksamheten.