This page in English

Susanna Heldt Cassel - ny professor 2024

Susanna Heldt Cassel i foajén till Entréhuset.

Susanna Heldt Cassel är professor i kulturgeografi och forskar om platsers och regioners socialt hållbara utveckling.
– För att förstå förutsättningarna för utvecklingen på en plats behöver vi också undersöka hur kultur, identitet och materiella villkor formar olika människors vardagsliv och deras möjligheter till deltagande i förändringsprocesser, säger hon.

2004 Disputerade i kulturgeografi med avhandlingen Att tillaga en region: Den regionala maten i representationer och praktik, Uppsala universitet

2012 Docent i kulturgeografi, Uppsala universitet

2017 Professor i kulturgeografi, Högskolan Dalarna

2024 Professor i kulturgeografi, Örebro universitet

Susanna Heldt Cassel studerar hur turismen påverkar förutsättningarna för mindre orter att utvecklas socialt hållbart. En annan aspekt är hur maktrelationer och villkor ser ut på arbetsplatser i servicesektorn och hur de påverkar mäns och kvinnors arbetsliv. Ytterligare forskning handlar om hur medier, marknadsföring och policy formar vår syn på landsbygden.

Susanna Heldt Cassel blev doktorand 1997 i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Efter disputationen 2004 jobbade hon ett år på dåvarande Högskoleverket, UKÄ, med ett projekt om studentinflytande i högre utbildning.

Bakom forskning om turism

Hon blev 2006 universitetslektor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna och kunde då flytta hem till Dalarna med familjen igen efter många år i sin andra hemstad Uppsala. Sedan 2005 har Susanna Heldt Cassel bott i Ludvika med sin familj, man och tre barn, som nu alla är mer eller mindre utflugna.

Susanna Heldt Cassel var en drivande kraft i uppbyggnaden av en forskningsmiljö om turism och regional utveckling vid Högskolan Dalarna. Hon har också verkat för ett utökat samarbete med andra lärosäten om forskarutbildning, bland annat med Örebro universitet. Från 2016 och sex år framåt var Susanna Heldt Cassel forskningsledare i Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR, med inriktning på forskning om turism, i nära samverkan med regionalt näringsliv och samhällsaktörer.

Utveckling av metod viktigt

Intresset för metodutveckling har genomsyrat Susanna Heldt Cassels forskning:

– Jag har som forskare alltid varit intresserad av kvalitativa forskningsmetoder. I min avhandling studerade jag diskursanalys som teori och metod med populärkultur som empiriskt material.

I flera projekt har hon analyserat digitalt material och sociala medier för att undersöka hur bilder av platser och kulturella företeelser skapas och kommuniceras. Hon har även använt djupintervjuer och fokusgrupper på arbetsplatser och företag som metoder, ofta i kombination med textanalyser av olika slag.

I ett projekt undersöker hon städpersonalens villkor och arbetsliv med metoden ”deltagande observation i arbete”. Det innebär att under en period arbeta tillsammans med de personer som hon studerar.

– Det är en utmaning att studera samhällsfenomen som involverar utsatta personer och grupper. Deltagande observation i arbete kan då vara ett sätt att minska avståndet mellan forskaren och den verksamhet och de individer vars vardagsliv studeras, säger hon och lyfter fram att kvalitativa metoder mycket handlar om att använda sin egen kropp och sin person för att samla in och analysera forskningsmaterial.

Utgår från genusperspektiv

Susanna Heldt Cassel har drivit ett flertal forskningsprojekt med extern finansiering, och flera av dem har utgått från ett genusperspektiv. Det första projektet handlade om hur män och kvinnors pendlingsmönster skiljde sig åt och hur dessa skillnader kunde förstås. Därefter har kvinnor som företagare inom besöksnäringen på landsbygden i Sverige varit i fokus i forskningen.

– Kvinnor som entreprenörer inom lantbruket har påverkat synsättet på vilka yrken och arbetsuppgifter som anses passa för män respektive kvinnor - och vilken status olika verksamheter har. Turism har till exempel blivit en betydelsefull del av ekonomin på gårdar.

Forskning om trafficking

Genus och jämställdhet har också varit i fokus i de projekt som har handlat om arbete på hotell, bland annat i form av analyser av hur anställda kan motverka prostitution och trafficking. Forskningen har också handlat om hur maktdimensioner kopplat till exempelvis kön, klass och födelseland inverkar på olika gruppers förutsättningar i arbetslivet.

Susanna Heldt Cassel har lång erfarenhet av undervisning och är särskilt intresserad av att få studenter intresserade av vetenskapliga forskningsmetoder och akademiskt skrivande. Men hon vill också verka för att studenterna med exkursioner och studiebesök ska kunna upptäcka kopplingen mellan teori och praktik och hur dessa kunskaper kan komma till nytta i samhället.

– Som geograf ser jag mycket fram emot att få komma till den akademiska miljön i Örebro som har ett starkt samhällsplanerarprogram och studenter som är intresserade av att vara med och bygga morgondagens hållbara samhälle.