Nominera till pris för framstående forskningskommunikation

En digital bild av ett ansikte med ljuspunkter..

Örebro universitet och The Hamrin Foundation delar tillsammans ut tre årliga priser för framstående forskningskommunikation.

Nomineringen inför 2025 öppnar under höstterminen 2024.

Ett externt pris på 100 000 kronor delas ut till en person som på nationell eller internationell nivå med stort genomslag under längre tid kommunicerat forskningsresultat inom bredare forskningsområden.

Ett internt pris på 50 000 kronor går till en forskare eller doktorand vid Örebro universitet, som har gjort goda insatser för att kommunicera antingen egna forskningsresultat eller ett bredare forskningsområde.

En journalistpris på 75 000 kronor går till en journalist som på nationell eller internationell nivå har gjort forskning tillgänglig för allmänheten genom att berätta om forskning eller förklara komplicerade skeenden på ett begripligt, inspirerande och intresseväckande sätt.

Priserna finansieras av The Hamrin Foundation. De delas ut vid Örebro universitets årliga akademiska högtid, som nästa gång arrangeras i februari 2025.

Belönar forskning som driver samhällsutvecklingen framåt

Forskning har ett egenvärde genom att öka människors kunskap, bildning och förståelse men är också en motor som driver samhällsutvecklingen framåt. Forskningsbaserad kunskap är helt avgörande för samhällets förmåga att lösa dagens och framtidens stora problem. Fri forskning är också ett fundament i ett demokratiskt samhälle.

Forskningsresultat behöver vara tillgängliga för beslutsfattare och en lång rad andra grupper, inklusive allmänheten. God forskningskommunikation kan vara avgörande för att väl underbyggda beslut ska fattas i komplicerade samhällsfrågor, liksom för näringslivets utveckling.

Frågor och svar - så här funkar det

Det största priset, det externa, delas ut till en person som på nationell eller internationell nivå – med stort genomslag – under längre tid kommunicerat forskningsresultat inom bredare forskningsområden.

Avgörande är att kommunikationen har initierat eller förnyat en samhällsviktig debatt eller lett till en påtaglig förändring i praktiken. Stor vikt läggs vid att kommunikationen nått avsedda målgrupper, till exempel politiska beslutsfattare, näringslivet, skolelever, studenter eller allmänheten.

Det externa priset kan gå till en forskare, författare eller annan person som gjort betydande insatser på området. 

Det interna priset delas ut till forskare eller doktorand vid Örebro universitet som gjort goda insatser för att kommunicera antingen egna forskningsresultat eller ett bredare forskningsområde.  

Stor vikt läggs vid att kommunikationen nått valda målgrupper, till exempel politiska beslutsfattare, näringslivet, skolelever, studenter eller allmänheten.

Journalistpriset delas ut till en journalist som på nationell eller internationell nivå har gjort forskning tillgänglig för allmänheten genom att berätta om forskning eller förklara komplicerade skeenden på ett begripligt, inspirerande och intresseväckande sätt.

Nominering av kandidater till priserna är öppen via den här webbsidan på Örebro universitet hemsida. Vem som helst kan nominera en person. Det är tillåtet att nominera sig själv. 

Nomineringen för priserna som delas ut under 2025 är sker under hösten 2024. Tiden meddelas på den här sidan.

Forskningskoordinator vid ledningsstaben på Örebro universitet bereder ärendet.

Beslut om pristagare fattas av rektor vid Örebro universitet, ordförande för The Hamrin Foundation, vd för The Hamrin Foundation, representant från Vetenskapsrådet och kommunikationschef vid Örebro universitet.

Beslut fattas senast två månader före akademisk högtid för att pristagare ska kunna närvara vid högtiden.

Pengarna för de tre stipendierna kommer från The Hamrin Foundation: 100 000 kronor till den externa pristagaren, 50 000 kronor till den vid Örebro universitet anställda forskaren eller doktoranden och 75 000 kronor till journalistpristagaren.

Det externa priset och journalistpriset: The Hamrin Foundation transfererar medel motsvarande prissumman till den utsedda pristagaren. Eventuell skatt betalas av mottagaren.

Det interna priset: The Hamrin Foundation överför medel till Örebro universitet som i sin tur transfererar medel motsvarande prissumman till den institution vid vilken pristagaren är anställd. Medlen är tänkta att användas för fortsatt kompetensutveckling, till exempel forskare eller doktorands deltagande i kurser/konferenser, besök för kunskapsutbyte och inspiration, anskaffande av litteratur eller annat material som kan nyttjas i utvecklingen av forskningskommunikation. De kan inte användas som lönemedel.

Örebro universitet ansvarar för kostnad för transport (inom Sverige), logi och deltagande på akademisk högtid för pristagarna. Akademisk högtid 2024 äger rum den 17 februari.

The Hamrin Foundation

The Hamrin Foundations syfte är att skapa broar mellan akademi, industri och samhälle. Stiftelsen investerar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat media och viktiga samhällsfrågor.

The Hamrin Foundation grundades 1986 i Småland. Sedan 1988 har The Hamrin Foundation investerat cirka 320 miljoner kronor i forskning.