Institutionen för hälsovetenskaper

Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi - Arbetsterapi, 60 hp

Programmet erbjuder dig som är arbetsterapeut en möjlighet till fördjupning av dina yrkeskunskaper. Efter avslutade studier är du väl rustad att aktivt delta i verksamhetsutveckling eller förbättringsarbete inom ditt yrkesområde. Du har också möjlighet att söka till dig vidare till en forskarutbildning. Antagning till programmet görs till hösttermin vartannat läsår.

Programmet ger dig bred allmänbildning inom vetenskapsteori, forskningsetik och vetenskapliga metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa. Du får också fördjupa dig inom ditt yrkesområde genom specialkurser inom arbetsterapi. Som arbetsterapeut studerar du kognitiva funktionsnedsättningar och kan sedan välja bland kurser inom områdena hjälpmedel, rehabilitering av äldre, utvärderingsmetoder och evidensbaserat arbetssätt. I ditt examensarbete utforskar du självständigt frågeställningar inom ett område som särskilt intresserar dig. Du får då möjlighet till ytterligare specialisering och fördjupning.

Programmet ges på halvfart över fyra terminer. 

Det inleds med kurserna Arbetsterapi, avancerad nivå, Vetenskapsteori, 2,5 hp, Arbetsterapi, avancerad nivå, Arbetsterapi för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, 7,5 hp samt Arbetsterapi, avancerad nivå, Kvantitativ metod och statistik, 5 hp.

Termin två inleds med kursen Arbetsterapi, avancerad nivå, Forskningsetik, 2,5 hp, varefter studenten väljer en valfri kurs inom huvudområdet om 7,5 hp. Terminen avslutas med kursen Arbetsterapi, avancerad nivå, Kvalitativ metod och analys, 5 hp.

Termin tre inleds med kursen Arbetsterapi, avancerad nivå, Kunskapssammanställning, 7,5 hp och följs av en valfri kurs om 7,5 hp inom huvudområdet. Hela termin fyra består av kursen Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 hp.

Programmet leder till magisterexamen i arbetsterapi.

Utbildningen bedrivs på distans men fysiska träffar på utbildningsorten kan förekomma om 1–2 träffar per termin. För att läsa på distans krävs tillgång till en internetansluten dator.

Utbildningsplan