Institutionen för hälsovetenskaper

Ansökan om särskild placering inom verksamhetsförlagd utbildning

Student på specialistsjuksköterskeprogrammen vid Institutionen för hälsovetenskaper kan ansöka om särskild placering vid verksamhetsförlagd utbildning. Grundförutsättningen är att du på egen hand kontaktat och fått positivt svar från en lämplig klinisk verksamhet, som kan erbjuda handledning med högskolemässig kvalitet.

I specialistsjuksköterskeprogrammen ingår verksamhetsförlagd utbildning. Den genomförs i verksamheter med vilka Institutionen för hälsovetenskaper har ramavtal.
Som student har du dock möjlighet att ansöka om att få genomföra din VFU hos annan anordnare. Det kan t.ex. handla om en verksamhet nära bostadsorten.
Observera att studenter inom anestesi inte omfattas av denna möjlighet.

Vad gäller?

Inför en ansökan om särskild placering måste du ha fått ett positivt besked att anordnaren kan ta emot dig. Du måste också kunna lämna kontaktuppgifter och uppgifter om handledarens kompetens i din ansökan. 

Eftersom VFU innefattar en bedömning av studentens prestationer får du inte göra VFU på en arbetsplats där det kan uppstå jäv. Det kan t.ex. handla om att handledaren är din arbetskamrat, anhörig eller vän.

Läs mer om de villkor som ställs i denna riktlinje.

Beslut om särskild placering fattas av kursens examinator och kan inte överklagas. 

Sista ansökningsdatum

Ansökan görs i regel terminen innan aktuell VFU-placering.
Kursledningen meddelar studenterna vilka ansökningsdatum som gäller.

Genom din ansökan kommer Örebro universitet att samla in uppgifter om namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer för att kunna behandla din ansökan. Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att bedöma eventuell särskild placering vid verksamhetsförlagd utbildning. Uppgifterna kommer att arkiveras och du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta institutionens dataskyddssamordnare på This is an email address alternativt lärosätets dataskyddsombud på This is an email address. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Fyll i ansökan om särskild placering

Uppgifter om anordnaren

Högskolemässig kvalitet

VFU-anordnaren har försäkrat att det finns tillgång till:

Handledare med specialistutbildning inom verksamhetsområdet (eller motsvarande). (Magisterexamen är önskvärd.)
Handledare med minst två års yrkeserfarenhet inom specialistområdet.
Handledare med pedagogisk kompetens, t.ex. handledarutbildning eller motsvarande:
Jävsförsäkran