Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Utbildning på forskarnivå

För respektive forskarutbildningsämne finns ett handledarkollegium som består av professorer och docenter anställda inom ämnet. Kollegiet leds av en ämnesansvarig och har till uppgift att  säkerställa och utveckla kvalitén i ämnets forskarutbildning. Handledarkollegiet är en utredande och beredande instans, till exempel i framtagande av synpunkter på universitetets och fakultetsnämndens forskningsstrategier, samt åt prefekten inför beslut om t.ex. antagning av doktorander eller fastställande av doktoranders individuella studieplaner.