This page in English

Forskarutbildningsämnet socialt arbete

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Socialt arbete behandlar huvudsakligen frågor om sociala problem, deras uppkomst, orsaker och lösningar; utsatta gruppers och individers villkor och levnadsförhållanden; analyser av välfärdspolitik, socialpolitiska åtgärder, samhällsinterventioner, människobehandlande organisationer och professioner. Det omfattar vidare analys av olika former av lösningar av sociala problem, utveckling av kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder och utformning av åtgärder för den praktiska verksamheten på det sociala området. Centrala kunskaps- och färdighetsområden härvidlag är samhällsvetenskaplig teori och metod relevant för ämnesområdet, kreativitet och förmåga till kritisk analys av kunskapsprocesser, sociala processer och samhällets interventioner inom området.

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser i socialt arbete ges inom ramen för RSSW, The Research School in Social Work, ett samarbetsnätverk mellan 14 universitet i Sverige.