This page in English

Forskarutbildningsämnet socialt arbete

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Socialt arbete behandlar huvudsakligen frågor om sociala problem, deras uppkomst, orsaker och lösningar; utsatta gruppers och individers villkor och levnadsförhållanden; analyser av välfärdspolitik, socialpolitiska åtgärder, samhällsinterventioner, människobehandlande organisationer och professioner. Det omfattar vidare analys av olika former av lösningar av sociala problem, utveckling av kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder och utformning av åtgärder för den praktiska verksamheten på det sociala området. Centrala kunskaps- och färdighetsområden härvidlag är samhällsvetenskaplig teori och metod relevant för ämnesområdet, kreativitet och förmåga till kritisk analys av kunskapsprocesser, sociala processer och samhällets interventioner inom området.

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser i socialt arbete ges inom ramen för RSSW, The Research School in Social Work, ett samarbetsnätverk mellan 14 universitet i Sverige.