Pasquale Pistone

Pasquale Pistone är forskare i internationell och europeisk skatterätt.

Han tog juristexamen 1994 vid universitetet i Neapel, Italien, och disputerade 2000 i internationell och komparativ skatterätt vid universitetet i Genua, Italien. I dag har han en personlig Jean Monnet-professur vid Wirtschaftsuniversität Wien, Österrike, och är akademisk ordförande vid IBFD, ett framstående forsknings- och utbildningscentrum i skatterätt i Amsterdam, Nederländerna.

Pasquale Pistones forskning sträcker sig från skattebetalarnas rättigheter och skattesekretess, över materiell företagsbeskattning till bekämpandet av internationell skatteflykt och skatteundandragande. Forskningen är alltså en balans mellan de skattskyldigas behov av skydd, och statens intresse av att effektivt samla in skatt.

Han är aktiv i att kommentera och delta i debatten om internationella skattefrågor och har talat inför EU-kommissionen, EU-domstolen, OECD och FN.

Pasquale Pistone arbetade nära forskare vid Örebro universitet under åren 2011 och 2014, i en studie som omfattade 37 länder och resulterade i boken Tax Secrecy and Tax Transparency. The Relevance of Confidentiality in Tax Law.

Pasquale Pistone har sedan bland annat besökt Örebro som talare på en konferens för alla svenska skatterättsforskare i september 2016 och samarbetar nu med forskare vid Örebro universitet om skattebetalares rättigheter.

Det är med stor glädje vi välkomnar Pasquale Pistone som hedersdoktor.