This page in English

Ledning och organisation

Organisationsschema Örebro universitet

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Här ingår åtta ledamöter utsedda av regeringen, rektor och representanter för lärare och studenter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Universitetsledning

Universitetsledningen består av rektor, ställföreträdande rektor och universitetsdirektören.

Institutioner

Universitetet har åtta institutioner som leds av prefekter. Institutionernas ledningar styr tillsammans med fakultetsnämnderna och rektor verksamheten vid universitetet.

Fakultetsnämnder och Lärarutbildningsnämnden

Vid Örebro universitet finns tre fakultetsnämnder, som har ett särskilt kvalitetsansvar och uppgift att planera, stödja och följa upp den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten. Utöver fakultetsnämnderna finns Lärarutbildningsnämnden, en samlad organisation för frågor som gäller lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Avdelningar

Universitetets avdelningar utgör universitetets administration.