This page in English

Ledning och organisation

Organisationsschema Örebro universitet

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Här ingår åtta ledamöter utsedda av regeringen, rektor och representanter för lärare och studenter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Universitetsledning

Universitetsledningen består av rektor, ställföreträdande rektor och universitetsdirektören.

Fakulteter

Vid Örebro universitet finns tre fakultet. Fakulteten har ett särskilt ansvar för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten inom sina områden. Arbetet leds av en dekan tillsammans med en fakultetsnämnd. Till varje fakultet hör ett antal institutioner.

Institutioner

Universitetet har åtta institutioner som leds av prefekter.

Avdelningar

Universitetets avdelningar utgör universitetets administration.