Henner Hollert

Professor Henner Hollert är en internationellt framgångsrik forskare inom det miljövetenskapliga forskningsområdet ekotoxikologi, som behandlar kemikaliers miljöeffekter.

Efter disputationen i akvatisk ekotoxikologi vid Heidelbergs universitet 2001 var Henner Hollert chef för gruppen Sediment Toxicology vid Heidelbergs universitet fram till 2007. Mellan 2007 och 2019 var han professor och chef för avdelningen för ekosystemanalys vid RWTH Aachen. Sedan 2019 är han professor vid Goethe-Universität i Frankfurt am Main, och talesman för hela profilområdet biologisk mångfald och hållbarhet.

Henner Hollert har i 20 år varit mycket aktiv i utvecklingen av forskningsområdet effektbaserad analys och är en erkänd expert på många områden: bioanalytisk miljötoxikologi, akvatisk toxikologi, utveckling och validering av in vitro bioassays, sediment och jordtoxikologi, avfalls- och grundvattenundersökningar, effektbaserad analys och statistisk analys av komplexa miljödata. 

Han är redaktör för flera tidskrifter inom det miljövetenskapliga området och är en stark förespråkare för öppen vetenskap och öppen tillgång. Han har publicerat mer än 400 internationella och nationella vetenskapliga artiklar och bokkapitel. Han utsågs 2020 till högt citerad forskare av Web of Science. Henner Hollert är hedersprofessor vid Tongji University, Kina och adjungerad professor vid Nanjing University, Kina.
  
Forskningscentrum MTM vid Örebro Universitet har varit värd för 15 masterstudenter och doktorander från Henner Hollerts grupp genom åren och doktorander från MTM har genomfört delar av sina projekt i hans laboratorier i Tyskland. Samarbetet har resulterat i över 20 gemensamma publikationer och flera forskningsprojekt. Henner Hollert har aktivt bidragit till MTM:s positiva utveckling genom ett omfattande utbyte och genom att MTM rekryterat skickliga forskare från hans grupp. 
Det är med stor entusiasm och glädje vi välkomnar Henner Hollert som hedersdoktor.