William S Shaw

William S Shaw är en världskänd forskare som har skapat nya metoder för att förhindra långvarig smärta och denna forskning präglar numera fältet såväl inom forskning som i praktik.

Han fick sin examen som civilingenjör men läste sedan vidare till en doktorsexamen i klinisk psykologi 1998. En postdok-tjänst på Georgetown University, USA, väckte hans intresse för arbetsmiljöfrågor. Sedan dess har han forskat om varför arbetsrelaterad smärta ibland utvecklas till ett långvarigt problem som begränsar förmågan att jobba.

Han har även genomfört studier som handlar om metoder för att kunna förebygga utvecklingen av kronisk smärta. Numera arbetar han med dessa frågor på University of Connecticut, USA. Hans arbete används flitigt för att formulera såväl forskningsstrategier som policybeslut för olika myndigheter världen över.

Genom samarbete och flera besök är William S Shaw väl bekant med Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) vid Örebro universitet. Han har tjänstgjort som gästforskare och varit en partner i flera projekt under drygt 15 års tid.
Han har varit generös med sin tid och kunskap och har stöttat flera forskare och studenter vid Örebro universitet, vilket i sin tur har resulterat i ett flertal internationella publikationer. Arbetet har fokuserat på hur psykologiska faktorer påverkar utvecklingen av ett smärtproblem samt hur denna kunskap kan användas för att förebygga långvariga problem.

Det är med stor entusiasm och glädje vi välkomnar William S Shaw som hedersdoktor.