Information om fotografering/filmning vid Örebro universitet

Personuppgifter i form av bild och film med eller utan namn behandlas och lagras av Örebro universitet för att dokumentera vår verksamhet, informera allmänheten och för att öka intresset för universitetets verksamheter och utbildningar. Det kan innebära att du blir fotograferad/filmad i samband med olika evenemang som äger rum vid universitetet.

Vid Örebro universitet kan fotografering/filmning samt tillhörande lagring göras med åberopande av en eller flera av följande lagliga grunder:

  1. Allmänt intresse (till exempel nyhetsrapportering)
  2. Avtal (ersättning ges)
  3. Samtycke (ersättning ges inte)

I de fall allmänt intresse inte går att åberopa som laglig grund kan du ge ditt samtycke till att universitetet använder bilder/filmer på dig med eller utan namn på det sätt som anges nedan. Om du får ersättning ingår du samtidigt ett avtal som innebär att du inte har möjlighet att återkalla användandet av bilder/filmer om inte särskilda skäl finns.

Hur bilderna/filmerna får användas

När du ger ditt samtycke eller ingår ett avtal rörande användningen av bilder/filmer på dig från aktuellt foto- eller filmtillfälle har Örebro universitet rätt att använda dessa i såväl redaktionella som marknadsföringssammanhang i alla medier. Bilderna/filmerna kan till exempel komma att användas på webben, i annonser, broschyrer, som pressbilder eller av samarbetspartners, det vill säga tredje part, inom utbildning och forskning.

Bilderna/filmerna kommer att tas bort när de inte längre bedöms vara relevanta, senast 15 år från foto/filmtillfället. Det betyder att bilderna/filmerna därefter inte kommer att användas. Ett urval av bilderna/filmerna kommer däremot att arkiveras löpande.

Örebro universitet har rätt att redigera och beskära de aktuella bilderna/filmerna för att möjliggöra ändamålsenlig användning.

Spridning i sociala medier

Örebro universitet marknadsför sig i sociala medier samt på andra mötesplattformar och medier med bas i tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Eftersom Örebro universitet inte har möjlighet att hindra annan användning av bilderna/filmerna som läggs ut på dessa medier än vad som anges ovan behöver vi ditt uttryckliga samtycke till överföring av dina personuppgifter (bild/namn).

Behandling av personuppgifter

När du ger ditt samtycke eller ingår ett avtal rörande användningen av bilder/filmer där du är med ger du ditt godkännande till att universitetet behandlar dina personuppgifter i den omfattning som krävs för hantering av projektet. Som personuppgift räknas aktuella bilder/filmer liksom övrig information om dig som person, till exempel namn och kontaktuppgifter.

Återkallelse/frågor/klagomål

Om du vill att vi slutar använda bilderna/filmerna i nya publiceringar har du i vissa fall rätt till det. Kontakta i så fall ansvarig institution/avdelning vid Örebro universitet som nås via växeln 019-30 30 00. Om vårdnadshavare skrivit på avtal för minderårig har barnet själv rätt att återkalla samtycket från den dag barnet fyllt 13 år. Om du vill veta hur dina personuppgifter används eller anser att vi har använt dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, vänligen kontakta Örebro universitets dataskyddsombud. Även då ringer du växeln, 019-30 30 00.
Har du klagomål på Örebro universitets hantering av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att vända dig till tillsynsmyndighet, i detta fall Integritetsskyddsmyndigheten.

Genom denna information anser Örebro universitet att du har fått den information du har rätt till enligt dataskyddsförordningens artikel 7, 13 och 49.