Effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning

Bild på Entrehuset

Universitetet ska ha ändamålsenliga och effektivt nyttjade lokaler utifrån ekonomi, funktion, teknik och energianvändning.

Universitetets mål 2023-2025 för effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning är:

  • ORU ska ha ändamålsenliga och effektivt nyttjade lokaler utifrån ekonomi, funktion,
    teknik och energianvändning. 

En av de sex principerna i värdegrunden för alla statsanställda är att förena effektivitet med service och tillgänglighet. För att uppnå hållbarhet innebär det att universitetet ska sträva efter lokaler som är anpassade efter den verksamhet universitetet har, de som använder den och att lokaler inte står tomma i onödan. Universitetet ska ha energieffektiva byggnader med energieffektiv drift. 

Örebro universitet har anslutit sig till Klimatramverket och därigenom åtagit sig att arbeta med minskad energianvändning från drift av byggnadsbeståndet. Det inkluderar uppvärmning och drift av bland annat kontor, undervisningslokaler, laboratorier och serverhallar. Tillsammans med hyresvärden Akademiska hus arbetar universitetet för att minska energiförbrukningen på campus.

Örebro universitet och Akademiska Hus har fram till årsskiftet 2022/2023 haft ett
samarbetsavtal, kallat Örebro Campus Lab, med målet att tillsammans verka för att
universitetet ska bli landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte. I nuläget genomförs gemensamma projekt för att förbättra utemiljöer genom blandat annat nya cykelparkeringar med tak och möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.