Hållbar samverkan och resor

Några personer pratar med en person på en TV-skärm.

Örebro universitet ska samverka effektivt med andra aktörer, nationellt och internationellt, med hänsyn till tid, kostnad och miljöpåverkan. Vi ska minska klimatpåverkan från våra tjänsteresor, och i så stor utsträckning som möjligt välja resfria alternativ såsom digitala möten.

Universitetets mål 2023-2025 för hållbar samverkan och resor är:

• ORU ska samverka effektivt med andra aktörer, nationellt och internationellt, med
hänsyn till tid, kostnader och miljöpåverkan. 

• ORU ska verka för att anställda och studenter reser hållbart till och från arbete och studier. Gång, cykel och kollektivtrafik ska premieras. 

Universitetets grunduppdrag är forskning och utbildning. För att kunna bedriva det behöver universitetet samverka med andra, nationellt och internationellt.  För många universitet och högskolor är tjänsteresor med flyg den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser och Örebro universitet utgör inget undantag.

Det finns risk för målkonflikt mellan universitetets grunduppdrag kring utbildning och forskning och målet att minska klimatpåverkan från tjänsteresor. Universitetet behöver därför arbeta för en hållbar internationalisering. En del i detta är att identifiera och prioritera de resor som skapar störst nytta. En annan del är att skapa bättre förutsättningar att på hemmaplan (distans) samverka med andra, både nationellt och internationellt.

Åren under coronapandemin innebar att resandet minskade kraftigt och att användningen av digital mötesteknik ökade. Örebro universitet vill ta tillvara på erfarenheterna av minskade utsläpp från tjänsteresor under pandemin och fortsatt utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten.  Örebro universitet har anslutit sig till Klimatramverket och ska därigenom  arbeta med minskad klimatpåverkan från tjänsteresor. Universitetet deltar även i REMM (Resfria möten i myndigheter) för att förbättra digitala och hybrida mötesmöjligheter.

För att säkerställa att universitetet uppnår åtagandena i Klimatramverket är det viktigt att även arbeta för att anställda och studenter ska kunna och vilja resa på ett hållbart sätt till och från arbete och studier. Att gå, cykla och åka kollektivt bidrar dessutom till en bättre hälsa.