Hållbar konsumtion

Tre kvinnor skär grönsaker på skärbrädor.

Några studenter från måltidsekologprogrammet bjöd Örebroare på lunch lagad på mat som annars skulle ha kastats. Foto: Kicki Nilsson, Icon.

Vi vill minska universitetets negativa påverkan på miljö och bidra till social hållbarhet. Därför ska vi vid upphandling, inköp och avfallshantering säkerställa att vi har minsta möjliga negativa miljöpåverkan och inkludera social hänsyn.

Universitetets mål 2023-2025 för hållbar konsumtion är:

• ORU:s upphandling, inköp och avfallshantering ska ha minsta möjliga negativa
miljöpåverkan och inkludera social hänsyn. 

Örebro universitets miljöutredning visar att några av områdena med en betydande miljöpåverkan är användning av kemikalier och rengöringsmedel, uppkomst av avfall samt användning av IT-produkter. Universitetet kan genom ansvarsfulla inköp och upphandling bidra till förbättrad miljömässig och social hänsyn i leverantörskedjan samt till ökad resurseffektivitet genom beaktande av ett livscykelperspektiv.  Vid alla upphandlingar ska krav på miljö- och sociala hänsyn ställas på leverantör, produkt eller tjänst där upphandlingens art motiverar detta.

Hållbar konsumtion inkluderar också att universitetets möten, konferenser och
evenemang ska vara så hållbara som möjligt. Universitetet har tagit fram en checklista för hållbara evenemang vid Örebro universitet. Den innehåller både jämlikhets- och miljöaspekter av evenemang och är en vägledning för all personal när man arrangerar evenemang.

Lokalvården vid Örebro universitet är Svanenlicensierad. Det innebär att vi arbetar med både miljö- och hälsokriterier. Vi använder miljömärkta rengöringsmedel, minskar klimatpåverkan och håller nere förbrukningen av kemiska produkter. Vi arbetar för att mängden avfall ska minska, och andelen sorterat avfall ska öka.

Universitetet arbetar för att laboratorieverksamheten inom utbildning och forskning ska vara så säker och resurseffektiv som möjligt, med minsta möjliga miljöpåverkan.