Forskning för en hållbar framtid

Närbild på nervtrådar.

Omställningen till ett hållbart samhälle kräver innovationer, omprövning av normer och värderingar såväl som förändringar i olika typer av infrastruktur. För detta behövs djup disciplinär kompetens och excellens såväl som tvärvetenskaplig sådan. Forskning i samverkan med samhället är viktigt. Forskare behöver också vara en kritisk och oberoende röst som bidrar med kunskap om villkor, möjligheter och utmaningar i ett globalt såväl som lokalt perspektiv.

Örebro universitets mål 2023-2025 för forskning för en hållbar framtid är:

  • Forskarutbildningen och forskarhandledarutbildningen ska tillgodose kunskaper och kompetenser för en hållbar samhällsomställning 
  • Forskningen för en hållbar framtid ska stärka vetenskapliga samarbeten och samtidigt ta tillvara på ämneskunskap inom olika discipliner  

Örebro universitets mål för forskning för en hållbar framtid berör forskarutbildningen och forskarhandledarutbildningen. Genom forskarutbildning formas framtidens forskare. Därför behöver forskarutbildningen innehålla ett särskilt fokus på hållbarhetsarbete. Framtidens forskare behöver kunskap och kompetenser för att bidra till lösningar på komplexa problem.

Dagens forskare kan också uppleva att forskningen styrs, förenklas eller förnekas och det kan anses utmanande att undervisa om hållbar utveckling. Goda former för kommunikation och samverkan med samhället behövs för att forskares kompetens och forskning snabbt ska komma till nytta i omställningen och spridas i samhället. Något som betonas i universitets vision är att genom forskning: ”samarbeta över ämnesgränser och samverka med näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och medborgare för att identifiera och finna lösningar på samhällsutmaningar”.

Örebro universitet bidrar starkt till forskningen om hållbar utveckling och arbetar med att producera och sprida kunskap inom en mängd olika kunskapsområden. Forskning och undervisning bedrivs på samtliga fakulteter på Örebro universitet utifrån en mängd olika ämnes- och kunskapsområden. Ett gemensamt arbete som innefattar representanter från samtliga fakulteter, och där forskning och utbildning samverkar, är i Plattformen för en hållbar framtid (PSF@ORU) där visionen är ett inkluderande välfärdssamhälle som verkar inom de planetära gränserna för jordens ekosystem.

Ett collage med en folkmassa och ett bi vid en blomma i förgrunden.

Plattform för en hållbar framtid vid Örebro universitet

Vi måste förändra samhället i grunden för att skapa en hållbar framtid. Därför kraftsamlar Örebro universitet med visionen: Mångvetenskap för en hållbar framtid. Inom plattformen arbetar vi med utbildning, forskning och samverkan för att skapa förutsättningar för förändring.