Klimatramverk

Bild klimatramverk

Örebro universitet är anslutet till Klimatramverket för universitet och högskolor. De lärosäten som skrivit under förbinder sig att ta fram en egen konkret handlingsplan för att bidra till att uppfylla 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet.

Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

Alla universitet och högskolor som ställer sig bakom Klimatramverket åtar sig att ta fram långtgående mål för klimatarbetet. Till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet.

Örebro universitet har tagit fram en strategi och handlingsplan för hållbar utveckling som innehåller mål för hur vi ska bidra med utbildning och forskning som driver på en hållbar sammhällsutveckling. Strategin innehåller också mål för att minska den negativa klimatpåverkan från den egna verksamheten, genom exempelvis minskad energianvändningen i lokaler, miljökrav vid upphandling, mer vegetarisk mat och att underlätta för anställda att resa hållbart till och från jobbet.

Målet för klimatramverket är att de anslutna universiteten och högskolorna ska ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att takten i omställningen måste öka drastiskt om den globala uppvärmningen ska kunna hållas under 1,5 grader. För att hålla sig till målen måste utsläppen halveras varje årtionde.

Utan tillräckliga minskningar av utsläppen finns risken för att ökningen av temperaturen blir självförstärkande.

I Sverige ökade utsläppen mellan 2017 och 2018 och någon tydlig minskning har inte skett sedan 2014.