Ansvarsförbindelse för användning av IT-tjänster och IT-utrustning vid Örebro universitet

Denna ansvarsförbindelse omfattar resurser, tjänster och information som ägs eller förvaltas av Örebro universitet. Behörig att använda universitetets IT-tjänster och IT-utrustning är anställd vid universitetet, studenter eller person som av ansvarig chef bedömts som behörig. 

IT-resurserna får inte användas i strid mot gällande lagstiftning, Sunets regler eller Örebro universitets regler. Eventuella tilläggsregler kan tillkomma från institutioner och universitetsbiblioteket. 

Ovarsam användning och underlåtenhet att följa dessa anvisningar samt anvisningar på www.oru.se eller inforum.oru.se rörande användning av universitetets IT-tjänster och IT-utrustning kan medföra att tillgång till resurserna stängs av eller att disciplinära och/eller rättsliga åtgärder vidtas.