Frågetyper

Det finns ett antal frågetyper man kan lägga in i sina test. Samtliga frågetyper, utom Öppen fråga, är självrättande. Nedan finns information om och instruktioner för hur du skapar de olika frågetyperna.

Lägg till text

Detta är ingen frågetyp i sig, utan är en möjlighet för dig att lägga in textblock i testet, t ex instruktioner till deltagarna. Notera! Lägger in textblock kan du inte välja att visa frågorna i slumpad ordning för deltagarna. 

Flervalsfråga

I en flervalsfråga ska deltagaren välja ett eller flera korrekta svarsalternativ. Frågetypen rättas automatiskt.

 • Ange frågetexten
 • Ange svarsalternativen. Klicka på länken Lägg till alternativ för att lägga till ytterligare svarsalternativ. Klicka på papperskorgen för att ta bort.
 • Om du vill tillåta delpoäng samt negativa poäng aktivera via reglaget. Markera alternativet ”Tillåt en negativ övergripande poäng” och studenten ska kunna en negativ slutpoäng på frågan. Vid resp. svarsalternativ får du nu ange:
  • En positiv procentsats för korrekt valt svarsalternativ
  • En negativ procentsats för felaktiga svarsalternativ.
 • Om du vill ha automatiserad återkoppling, aktivera detta genom att dra i reglaget. Ange återkoppling för korrekt samt felaktigt svar på frågan.
 • Avsluta med att klicka på Spara

Sant- eller falsk fråga

I denna frågetyp ska deltagaren ta ställning till om ett påstående är sant eller falskt. Frågetypen rättas automatiskt.

 • Ange påståendet
 • Ange om det är sant eller falskt
 • Ange poäng på frågan
 • Om du vill ha automatiserad återkoppling, aktivera detta genom att dra i reglaget. Ange återkoppling för korrekt samt felaktigt svar på frågan.
 • Avsluta med att klicka på Spara

Luckfråga

I denna frågetyp ska deltagaren fylla i utelämnade objekt. Frågetypen rättas automatiskt.

 • Skriv in din text och sätt hakparentes [ ] runt de fraser du vill utelämna. Om det finns flera korrekta svarsalternativ sätter du ett semikolon mellan dessa.
 • Klicka på Nästa steg
 • Ange svarstyp
  • Exakt matchning
  • Innehåller matchning
  • Matcha ett mönster
 • Bocka i kryssrutan om svaret ska vara skiftlägeskänsligt
 • Ange poäng
 • Om du vill ha automatiserad återkoppling, aktivera detta genom att dra i reglaget. Ange återkoppling för korrekt samt felaktigt svar på frågan.
 • Klicka på Spara

Matchande fråga

I denna frågetyp ska deltagaren para ihop objekt. I kolumnen med valbara objekt har man möjlighet att lägga till fler alternativ än i den statiska kolumnen. Denna frågetyp rättas automatiskt.

 • Ange frågetexten
 • Poängsättningsalternativet Delpoäng och Negativ poäng är påslaget som standard. 
  Delpoängens procentuella andel av frågans poäng fördelas automatiskt mellan de matchande paren. Fördelningen kan justeras i efterhand, men totalsumman måste alltid uppgå till 100%.
  Negativ poäng innebär att den procentuella andelen som angivits dras av vid felaktig matchning.
 • Det går även att tillåta en negativ slutpoäng på frågan.
 • Ange svarsparen. Klicka på länken Lägg till par för att ytterligare. När deltagare genomför testet visas svarsalternativen i slumpmässig ordning.
 • Lägg eventuellt till vilseledande alternativ. 
 • Om du vill ha automatiserad återkoppling, aktivera detta genom att dra i reglaget. Ange återkoppling för korrekt samt felaktigt svar på frågan.
 • Avsluta med att klicka på Spara

Beräkningsfråga

I beräkningsfrågor får deltagarna en fråga där de måste göra en beräkning och ange ett numeriskt svar. Siffrorna i frågan ändras för varje deltagare och dras från ett intervall som du anger. Det rätta svaret är ett specifikt värde eller ett värdeintervall. Du kan tillåta delpoäng för svar som är inom ett intervall. Beräkningsfrågor bedöms automatiskt.

 • Skriv in frågetexten. Använd bokstäver i hakparenteser för att definiera variabler. Om svaret utgörs av ett decimal tal skriv in även vilken decimalavgränsare som ska användas.
  • Om kursplatsen är på svenska: Använd , som decimalavgränsare. Om kursplatsen är på engelska: Använd . som decimalavgränsare
 • Ange poäng på frågan
 • Ange svarsformeln samt markera kryssrutan om formeln ska visas för deltagarna
 • Om du vill ha automatiserad återkoppling, aktivera detta genom att dra i reglaget. Ange återkoppling för korrekt samt felaktigt svar på frågan.
 • Klicka på Nästa
 • Ange svarsformat: Normal eller Exponentialfunktion
 • Avrundning: Ange hur många decimaler eller signifikanta siffor svaret ska avrundas till
 • Alternativ för poängsättningsprecision: Ange om deltagare ska tilldelas poäng om angivet svar ligger inom ett valt intervall.
 • Svarsenheter:  Ange om svarsenhet krävs i svar.  Ange även hur stor procentuell andel av poängen som tilldelas om man rätt enhet.
 • Variabelintervall: Ange variabelintervall samt antal decimaler för respektive variabel.
 • Antal svarssatser: Ange hur många svarsuppsättningar som systemet ska generera. Deltagare tilldelas en slumpvist vald uppsättning variabler när dem genomför testet.
 • Klicka på Nästa
 • På denna sida visas de svarssatser (svarsuppsättningar) som genererats
 • Avsluta med att klicka på Spara

Beräknad numerisk fråga

I denna frågetyp svarar deltagaren genom att ange ett tal, vilket kan vara heltal, decimaltal eller vetenskaplig notation. Högsta antal siffror som stödjs är 16. Svarsfältet, där deltagaren anger sitt svar, validerar endast numeriska siffor.

 • Skriv in din frågetext. Du kan kombinera text och matematiska formler i frågan
 • Ange rätt svar
  • Om kursplatsen är på svenska: Använd , (kommatecken) som decimalavgränsare
  • Om kursplatsen är på engelska: Använd . (punkt) som decimalavgränsare
 • Markerar kryssrutan ”Tillåt ett svarsintervall” om detta ska tillåtas. Ange intervallvärdet
 • Ange poäng på frågan
 • Om du vill ha automatiserad återkoppling, aktivera detta genom att dra i reglaget. Ange återkoppling för korrekt samt felaktigt svar på frågan
 • Avsluta med att klicka på Spara.

Hotspot-fråga

I denna typ av fråga markerar studenten ett område av en bild som läraren valt. Det område som utgör korrekt svar utgör den s.k. hotspoten. Funktionerna zooma in/ ut och helskärmsvy underlättar för frågeskaparen att definiera hotspots mer exakt. Funktionerna hittar man längst ner till höger under bilden.

 • Skriv in frågetexten
 • Ladda upp en bild
 • Klicka på rutan "Lägga till en hotspot"
 • En ruta blir synlig på bilden du laddat upp. Flytta denna till önskad position. Det går även att ändra storlek på den. Markera hotspots, i någon av formerna rektangel, polygon eller cirkel. Du väljer form genom att klicka på ikonen ovanför din uppladdade bild.
 • Spara

Det går även att lägga till ytterligare hotspots i bilden, där en eller av hotspotarna är korrekt. OB! I nuläget måste deltagaren ha alla rätt för att få poäng på frågan.

 • Om du vill att studenterna ska se de olika hotspotarna, aktivera alternativet "Visa hotspot för deltagarna"
 • Ange beskrivningar (valfritt). Dessa visas inte för deltagarna.
 • Markera korrekt/korrekta svarsalternativ
 • Spara

Öppen fråga

I denna frågetyp svarar deltagaren genom att skriva in ett svar. Frågetypen bedöms manuellt.

 • Skriv in din frågetext
 • Ange poäng på frågan
 • Spara