This page in English

Att omvandla salstentamen till hemtentamen eller annan hemuppgift på distans

Hemtentamen lämpar sig i första hand för frågor som inte har ett enkelt rätt svar utan kräver ett väl underbyggt resonemang. Den brukar framför allt användas för att pröva studenternas färdighetskunskaper och omdömeskunskaper. Detsamma gäller många andra hemuppgifter som PM, loggböcker och uppsatser. Om du i en hemtentamen eller annan hemgift vill kontrollera studenternas faktakunskaper måste du dock tänka till. Det går inte att ställa samma typ av frågor som i en salstentamen när studenterna har tillgång till kurslitteratur, föreläsningsanteckningar och webbkällor vid examinationstillfället. Det kan vara klokt att fundera över om du tydligare kan sätta frågorna i ett sammanhang, om du kan göra frågorna mer individrelaterade eller om du kan göra frågorna mer komplexa.

Att tydligare sätta frågorna i ett sammanhang

Om en fråga avser att pröva faktakunskaper bör den sättas i ett sammanhang, en kontext, som studenterna måste ta hänsyn till när de formulerar sitt svar. I en salstentamen är det inte ovanligt med uppgifter av typen:

  • Vad är dissonansreducerande köpbeteende och variationssökande köpbeteende?

En uppgift av det slaget fungerar dock inte i hemtentamen eller annan hemuppgift när studenterna lätt kan hitta definitioner i kurslitteraturen eller på nätet. En lösning kan då vara att be studenterna förklara vad begreppen kan betyda i ett visst sammanhang och att be dem konstruera exempel som även en lekman kan förstå:

  • Förklara i ett introduktionsmaterial för nyföretagare i skönhetsbranschen vad skillnaden mellan dissonansreducerande och variationssökande köpbeteenden är och illustrera de båda begreppen med belysande exempel.

Studenterna måste då visa att de inte bara kan beskriva olika former av köpbeteenden utan också har förmåga att hitta eller konstruera exempel från en särskild bransch som kan hjälpa andra att förstå konsumentbeteenden.

Att göra frågorna mer individrelaterade

Ett annat sätt att undvika frågor som ger svar direkt hämtade ur kurslitteraturen är att inkludera studenterna i frågan. Om du låter studenterna få fatta beslut, göra val och använda sina egna erfarenheter och anknyta till sina egna intressen, gör du det samtidigt enklare för studenterna att skapa originella svar. I en salstentamen förekommer ofta frågor som:

  • Vilket är målet för hälso- och sjukvården enligt portalparagrafen i Hälso- och sjukvårdslagen?

För att ge studenterna möjlighet att utveckla sina tankar kring och visa att de har förstått innebörden i portalparagrafen skulle uppgiften istället kunna formuleras som:

  • Enligt Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Paragrafen säger även: ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. Välj en vårdsituation, beskriv den och förklara på vilket sätt Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf får effekt i praktiken.

Här tvingas studenterna att reflektera över vad portalparagrafen kan innebära i en konkret vårdsituation, och det faktum att de själva får avgöra vilken vårdsituation som ska bilda utgångspunkt för deras svar innebär att de kan dra nytta av sin kunskap och sina erfarenheter och få utrymme för sin kreativitet.

Att göra frågorna mer komplexa

Ett tredje sätt att omvandla en fråga är att i en digital examination på distans göra den mer komplex och lyfta in perspektiv eller omständigheter som studenterna måste förhålla sig till i sina svar. Det kan handla om att spetsa till frågan, så att studenterna tvingas betrakta en företeelse eller ett fenomen ur en särskild synvinkel. I en salstentamen finns ibland frågor som:

  • Jämför de politiska följderna av den franska revolutionen och den amerikanska revolutionen.

En fråga av det här slaget kan lätt ge svar där studenterna endast listar en rad konsekvenser som de hittat i kurslitteraturen eller antecknat vid en föreläsning. Om du vill uppmuntra studenterna att gripa sig an jämförelsen på ett problemorienterat sätt kan du istället formulera uppgiften såhär:

  • Hur skulle du förklara den amerikanska revolutionens politiska framgång och den franska revolutionens misslyckande när båda revolutionerna trots allt byggde på samma filosofiska principer?

I den här frågan har studenterna fått en del av svaret – den amerikanska revolutionen var en politisk framgång och den franska revolutionen ett politiskt misslyckande – och deras uppgift är att i sin jämförelse förklara hur utfallet kunde bli så olika när utgångspunkten var densamma. Frågan är förmodligen svårare för studenterna att besvara, men framför allt kräver den att de kan visa ett större djup i sin kunskap.

Tips på digitala verktyg

Örebro universitet har flera digitala plattformar för examination av hemtentamen och andra hemuppgifter på distans. Nedan ser du vilken funktionalitet du hittar de olika plattformarna.

  • Vill du använda ljud och rörligt bild i en hemtentamen? Vill du använda interaktiva frågetyper som t.ex. dra och släpp eller frågor med klickbara bilder?  Vill du slumpa ordningen på frågorna och ordningen på alternativen i flervalsfrågor? Se instruktion för hur du skapar frågor och tentamen i FLOWmulti.
  • Vill du att dina studenters hemtentamen ska lämnas in som ett textdokument? Vill du kunna markera och kommentera i studenternas texter? Vill du att studenternas svar automatiskt ska plagiatkontrolleras via Urkund? Se instruktion för hur du skapar tentamen i FLOWassign.
  • Vill du göra om din salstentamen till annan typ av hemuppgift med inlämning i Blackboard? Se instruktioner för hur du skapar uppgifter i Bb-learn.