This page in English

Att omvandla salstentamen till muntlig examination på distans

En muntlig examination kan utformas och genomföras på många olika sätt, i grupp eller enskilt. Grunden för en muntlig examination är att den sker muntligt utifrån på förhand definierade frågor som ställs av en eller flera lärare. Den här examinationsformen har flera fördelar; möjligheten till direkt återkoppling och dialog med läraren under tentamen gör examinationen till ytterligare ett lärtillfälle och uppmuntrar till djupinlärning.

Den muntliga examinationens förutsättningar, oavsett om den genomförs i grupp eller enskilt, är att den sker vid olika tillfällen för olika studenter. Det ställer krav på dig som lärare att utforma olika, men likvärdiga uppgifter, för de skilda tillfällen då examinationen äger rum. För en muntlig examination lämpar sig mer analytiska frågor där studenterna behöver utveckla sina resonemang. För att underlätta utformningen av varierade, men likvärdiga, uppgifter kan du tänka på lite olika sätt. Här följer några exempel på hur en muntlig examination kan läggas upp:

  • Utforma frågor som används vid samtliga examinationstillfällen, men som ställs i olika kontexter för olika studenter. För att förutsättningarna ska vara lika för alla studenter, kan det vara en god idé att frågorna är kända för studenterna i förväg, medan kontexten presenteras först vid examinationstillfället.
  • Skicka ut ett problem tillsammans med t.ex. en artikel eller ett patient- eller rättsfall någon timme i förväg och låt sedan studenterna presentera sina lösningar vid examinationstillfället.

En fördel vid muntlig examination är att du har möjlighet att ställa följdfrågor till studenter som inte för så utförliga resonemang. Det här skulle kunna ge studenter som har svårt att på egen hand utveckla sina tankar chansen att visa sina kunskaper med stöd av dina frågor. Möjligheten innebär dock att du har ett stort ansvar för att ställa frågor som öppnar för ett utvecklat resonemang utan att leda studenterna till rätt svar.

Muntlig examination innebär med andra ord stora pedagogiska möjligheter, men examinationsformen medför också en del utmaningar som framför allt berör rättssäkerhet vid bedömning och behov av utökade lärarresurser. När det gäller utökat behov av lärarresurser så finns det olika sätt att tänka. Finns det möjlighet att genomföra examinationen som en grupptentamen för att minska antalet tillfällen? Muntlig examination i grupp ställer särskilt höga krav på dokumentationen inför bedömningen. Dessutom måste examinationen läggas upp så att alla studenter vid examinationstillfället får lika stort tal- och reflektionsutrymme. Går det att fundera på om det är möjligt att flytta lärarresurser för bedömning och återkoppling vid en salstentamen till själva genomförandet av den muntliga examinationen?

En annan utmaning vid muntlig examination är rättssäkerheten vid bedömningen. Det krävs att du har en genomtänkt dokumentationsform för tentamen. I Rättssäker examination (2020) nämner Universitetskanslersämbetet (UKÄ) särskilt den här utmaningen och understryker då vikten av tydliga betygskriterier. Som vid all examination ska betygskriterierna vara kända för studenterna i förväg. Ett sätt att planera för rättssäkerheten vid muntlig examination är att på förhand planera hur dokumentationen och bedömningen ska ske. Går det att vara två lärare vid examinationstillfället? Fördelen är då att en av lärarna kan fokusera på genomförandet och den andra kan dokumentera resultatet. En nackdel med två närvarande lärare vid en individuell muntlig examination är att studenten kan känna sig i underläge. Det kan därför vara bra att tydliggöra lärarnas olika roller i examinationssituationen.

När den muntliga examinationen genomförs i ett verktyg för digitala möten finns en möjlighet att spela in den och därmed ha en god dokumentation för bedömning och eventuell omprövning av betygsbeslutet. En pedagogisk utmaning med inspelning är huruvida inspelning av ljud eller både ljud och rörlig bild vid en muntlig examination begränsar studenterna i deras sätt att uttrycka sig. Påverkar inspelningen studenterna i negativ bemärkelse? Behöver inspelningen ske med både ljud och rörlig bild? Observera också att det finns ett regelverk som styr möjligheterna att spela in muntlig examination. Observera också att det finns ett regelverk som styr möjligheterna och etiska överväganden som påverkar lämpligheten att spela in muntlig examination. Läs mer om vårt regelverk här (inloggning till intranät)

Tips på digitala verktyg