FLOWmulti (Författare)

Information om hur du som författare skapar en tentamen i FLOWmulti.

Växla tillbaka till det gamla författarverktyget

 1. Logga in i WISEflow och klicka på fliken Författare
 2. Klicka på knappen 'Gå till uppgifter (äldre) som visas längst ner till höger
  Växla till det gamla författarverktyget
 • Allt material som du har skapat finns kvar i det gamla författarverktyget.
 • Du behöver växla tillbaka till det gamla författarverktyget varje gång du loggar in i WISEflow.

 

Inspelade genomgångar av Petronella Ekström, pedagogisk utvecklare.

The recordings are in Swedish but there are English subtitles available. 

Select English subtitles by pressing (CC) shown in the bottom right corner.

Instruktionen är uppdelad i två steg och går igenom hur du skapar frågor och sätter ihop en tentamen i FLOWmulti med innehållsbanken som utgångspunkt.

Centrala begrepp

 • Flow - den administrativa ramen, avser hela flödet från början till slut, dvs tentamenstillfället.
 • Uppgift - enskild tentamen i redigerbart läge.
 • Publicerad uppgift - publicerad tentamen färdig att användas, dvs tentamen är låst för redigering.
 • Innehållsbank - en bank med frågor.
 • Sektion - digital sida, ofta innehållande en fråga

Skapa en FLOWmulti

 • Skapa frågor i innehållsbanken
  • Frågetyper
  • Taggar
 • Skapa uppgift
  • Förstasida med tentamensinformation
  • Publicera uppgift
 • Koppla tentamen till tentamenstillfället
 • Vanliga frågor och svar

Skapa frågor i innehållsbanken

 1. Logga in i WISEflow och öppna fliken Författare
 2. Klicka på Innehållsbank som visas till höger om rubriken Uppgift
  Innehållsbank
 3. Klicka på Ny sektion
  Ny sektion.jpg
  Du skapar nu en Sektion där du kan välja att lägga in en fråga eller flera delfrågor beroende på hur du vill bygga din tentamen.

 4.  Välj vilken typ av fråga du vill skapa genom att klicka på den frågetyp du vill ha.
 5. I frågornas inställningar kan Författaren välja att lägga in en så kallad bedömningsguide och/eller kommentarer till författare.
  • Bedömningsguiden kan användas för så kallade svarsförslag. Texten du anger i bedömningsguiden visas när studenter får sin tentamen åter. Texten du anger i bedömningsguiden ersätter den ursprungliga frågetexten, det är därför viktigt att du anger frågetexten även i bedömningsguiden.
  • Kommentar till författare syns för författare och bedömare. Här skriver författaren in bedömningsanvisningar som ska användas vid bedömning, men inte vara synlig för studenten då de får sin tentamen efter bedömning.
   Kommentar till författare
 6. Klicka på Skapa fråga längst upp till höger i fönstret för att spara frågan och skapa sektionen. 
 7. Om du vill skapa nästa fråga som en ny sektion så går du till väga på samma sätt. Om du däremot vill lägga till fler frågor på samma sektion (sida) så klickar du på den lilla pilen till höger i sidhuvudet på sektionen och sedan väljer du Lägg till innehåll till sektion.Lägg till innehåll i sektion.jpg

Frågetyper

Det finns totalt 48 frågetyper att välja mellan och i den här instruktionen visar vi exempel på hur du går tillväga för att skapa våra mest använda frågetyper, flervalsfråga och essäfråga. 

Frågetyper

Om du vill skapa en flervalsfråga (MCQ)

 1. Välj någon av frågevarianterna under rubriken Flerval (se bild ovan).
 2. Skriv in frågan i rutan Frågetext
 3. Skriv in de svarsalternativ du vill ha under Valmöjligheter
 4. Ange poäng
 5. Ange korrekt(a) svar
 6. Klicka i rutan för Blanda svarsalternativ om du vill att studenterna ska få alternative ni olika ordning. OBS! Om du vill att systemet ska ge straffpoäng om fler svar än de korrekta bockas i av studenten så måste den som författar Uppgiften ställa in att frågor inte kan ge negativa poäng, vilket görs på uppgiftsnivå och inte per sektion
 7. Välj Poängtyp. Delvis matchning per svar betyder att poängen delas upp på de korrekta alternativen och delas ut om något blivit rätt.
   Delvis matchning per svar 1-6 Delvis matchning per svar 8-9

Om du vill skapa en essä-fråga:

 1. Välj Texter under rubriken Skriven och inspelad
 2. Skriv in frågan i rutan Frågetext
 3. Ange Maxlängd i antal ord
 4. Ange poäng
 5. Bocka ur Stavningskontrollen
  StavningskontrollPoängsättning
 • Att skapa uppgift
  • Förstasida med tentamensinformation
 • Att publicera uppgift
 • Bifoga Uppgift till tentamenstillfället under fliken Associerade Flow

Att skapa uppgift

 1. För att skapa en Uppgift (tentamen) så går du in på fliken Författare
 2. Klicka på den gröna knappen Ny uppgift till höger i vyn
  Visar knappen för att skapa ny uppgift
 3. Skriv in uppgiftens Titel - döp den till examinationens namn så som den står i kursplanen. Titeln är begränsad till 50 tecken.
 4. Du kan välja att skriva in en kompletterande Beskrivning av uppgiften
 5. Precis som när du skapar sektioner/frågor så kan du skriva in Taggar på din uppgift/tentamen
  Skapa uppgift
 6. När du skapat din Uppgift är det dags att lägga till ett innehåll. Det gör du genom att klicka på Lägg till sektion
  Lägg till sektion
 7. Du får nu möjlighet att välja mellan Med standard flervalsfråga, Med anpassad fråga eller Från innehållsbanken. I första hand kommer du att vilja välja frågor från din Innehållsbank. De två andra alternativen kan du välja om du vill skapa en helt ny fråga inne i uppgiften. 
  Välj från innehållsbank
 8. Fönstret som nu öppnas är din Innehållsbank, men du ser att du är i importeringsläge eftersom du ser gröna plus till höger i vyn efter varje fråga. Rubriken på sidan är Importera sektion från innehållsbank

  Importera från innehållsbank
 9. Välj vilka sektioner/frågor du ska importera genom att klicka på plustecknet så att det blir en etta i fönstret bredvid.
 10. Du kan söka efter de frågor du vill ha med genom att skriva in Taggar i sökrutan. Om du vill söka på flera nyckelord i kombination sätter du ett kommatecken mellan varje sökord.

  En av de sektioner som ska finnas med i din tentamen är en förstasida med tentamensinformationen till studenten. Taggar att söka på för att hitta de gemensamma som finns att välja på för universitetet är: Förstasida och Tentamensinformation (se mer om hur du fyller i förstasidan i avsnittet Förstasida med tentamensinformation.
 11. När du valt vilka sektioner/frågor du vill importera klickar du på den gröna knappen Importera nederst på sidan. 

  Du har nu lagt till de sektioner/frågor som du vill ha i din tentamen och följande vy kommer att visas när du kommer tillbaka till Uppgifter
  ektioner/frågor som du vill ha i din tentamen
 12. Du kan välja att redigera din tentamen så att den ser ut som du vill. Du kan t ex:
  • Redigera titel på varje sektion. Det gör du genom att klicka på titeln, skriva in en ny titel i rutan som öppnar sig och därefter klicka på den gröna bocken för att spara
  • Redigera i frågetexten. Det gör du genom att först klicka på den lilla pilen längst till höger på sektionen och sedan på pennan till höger om varje enskild "delfråga" som sektionen innehåller
  • Ändra ordning på sektionerna/frågorna. Det gör du genom att klicka på det grå fältet längst till höger på varje sektions sidhuvud och sedan dra sektionen/frågan till den plats du vill ha den
   Visar hur du drar och släpper sektioner till önskat plats

Om du inte ser alla dina sektioner/frågor som du har lagt till klickar du på den lilla pilen bredvid siffrorna som anger vilka sektioner/frågor som visas. Ett fönster öppnas där du kan välja att visa alla sektioner/frågor på samma sida.

Visar hur du klickar fram alla sektioner och eller frågor

Förstasida med tentamensinformation

När du skapar en Uppgift/tentamen så ska du lägga till en förstasida med tentamensinformation. Den är viktig för att tentamensadministrationen och studenten ska få den information t ex ev tillåtna hjälpmedel som studenten har tillgång till under tentamen.

För att skapa din förstasida gör du så här:

 1. Du väljer att importera en av de mallar som finns skapade som universitetsgemensamma i Innehållsbanken. För att hitta dem söker du på nyckelorden: Förstasida och tentamensinformation. Du går tillväga precis som när du importerade frågor till din uppgift.
 2. Dra sektionen med förstasidan så att den ligger som sektion 1 i din Uppgift
 3. Klicka på den lilla pennan till höger om frågan när du lagt till den till din Uppgift och fyll i de uppgifter som finns att fylla i, t ex tentamenskod, tid, hjälpmedel, bedömande lärare etc
 4. Vid rubriken Hjälpmedel kan du t ex skriva in miniräknare, hörlurar (om tentamen innehåller ljudfiler) eller om del av tentamen ska finnas i utskrivet format (t ex vid längre case) 

Att publicera uppgift

När du känner dig nöjd med din Uppgift är det dags att publicera den.

 1. Klicka på knappen Publicerar längst upp i sidhuvudet på din Uppgift/tentamen
  publicera uppgift
 2. Din Uppgift öppnas nu i ett fönster där du kan förhandsgranska den för att godkänna före publicering. Klicka på den gröna knappen Godkänn längst ner till höger i fönstret
 3. Uppgiften är nu publicerad och finns under rubriken Publicerade uppgifter

Bifoga din publicerade uppgift till aktuellt flow.

 1. Ställ pekaren över titeln på din Publicerade uppgift så öppnas en liten "pratbubbla" med texten Klicka för att kopiera referensen till din klippbräda 
 2. Klicka på titeln så kopieras referenskoden automatiskt
  Kopiera referenskod.png
  Du kan även se referenskoden i ljusgrått under titeln på den Publicerade uppgiften - i det här exemplet A84G-9BQU
 3. Klicka på fliken Associerade flows
  Associerade flows.PNG
 4. Bifoga din tentamen till flowet genom att klicka på den lilla pilen till höger om flowets sidhuvud.
 5. Klistra in den referenskod du har kopierat i rutan där det står Referens och klicka på Bifoga.

Du har nu bifogat din tentamen till det aktuella flowet.

Din utbildningsadministratör kan vitlista webbsidor och studenterna får därmed tillgång till material på internet. Det kan exempelvis vara en PDF som har laddats upp till molnet eller en sida på internet. 

Under pågående tentamen är studenternas datorer nedlåsta, genom att vitlista en webbsida kan studenterna nå materialet trots att deras datorer är nedlåsta. 

Vill du veta mer? Kontakta This is an email address.

I frågetypen Texter (Essäfråga) går det att kombinera frågetexten med olika typer av media. Det finns exempelvis möjlighet att infoga inspelningar från Youtube och Vimeo, ladda upp egna inspelningar och även arbeta med ljudfiler.

Vill du veta mer? Kontakta This is an email address.

Det går att ställa in så att studenterna förhindras att backa till föregående sida. Författaren kan välja om systemet ska visa en varning för studenten när hen går vidare i sin tentamen. 

bakåtnavigering

Funktionen aktiveras i uppgiftens inställningar.

Uppgiftens inställningar

Det går blanda sektioner vilket innebär att sektionerna (sidor med frågor) visas i en randomiserad ordning för samtliga studenter som skriver tentamen. Kom ihåg att det är sektionerna som randomiseras och inte frågorna som tillhör sektionen. Vill du att samtliga frågor ska randomiseras får det endast finnas en fråga per sektion. Funktionen aktiveras i uppgiftens inställningar. 

Aktiveras den här inställningen går det inte att använda den förstasida som framgår i manualen eftersom förstasidan tillhör en sektion. Istället får du lägga till en Informationssida som aktiveras i uppgiftens inställningar. 

Enkel konfiguration

 1. Om du vill dela dina sektioner/frågor med kollega för att hen ska sätta samman en tentamen eller för att samarbeta i arbetet med att skapa en frågebank så klickar du på den lilla pilen i rutan med texten Privat
  Visar hur du delar fråga
 2. Du får nu alternativet att Dela med alla eller Sök efter författare. Om du väljer Dela med alla så delar du med hela lärosätet (mindre vanligt) och om du väljer Sök efter författare har du möjlighet att just söka en författare (kollega eller gemensamt Tema-konto) i systemet.
 3. Skriv in din kollegas/dina kollegors namn i sökrutan.
 4. Bocka i den lilla vita rutan till höger om den kollegas namn/de kollegors namn du vill lägga till. 
 5. Klicka på Dela med vald
  Visar hur du söker fram kollega och delar sektionen
  Din kollega/dina kollegor kommer nu att hitta din sektion/fråga i sin Innehållsbank.

  För att underlätta att söka efter sektion/fråga så skriver du in Taggar på enhetligt sätt, se avsnittet Taggar.

Med hjälp av  'taggar' kan du märka dina frågor för att vid senare tillfälle enkelt söka fram alla frågor som exempelvis tillhör en kurs, en termin eller ett ämne.

När du har loggat in i WISEflow och öppnat Innehållsbanken kan du klicka på sektionens rubrik för att öppna ett nytt fönster och ange dina taggar.

Ange dina taggar, separera taggarna med ett mellanslag. Klicka på den gröna bocken för att spara dina taggar.

Ange dina taggar

Alla frågor angående WISEflow hänvisas till This is an email address.

Vid behov att stöd via telefon, ring 019-30 3021. 
Om du inte får svar direkt kommer du att bli uppringd.