Örebro universitet i rankningen från Times Higher Education

Örebro universitet har i flera år haft framstående placeringar på rankningar från Times Higher Education, THE.

Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Universitet och högskolor utvärderas utifrån flera kriterier: utbildning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering.

Örebro universitet kom för första gången med i rankningen i september 2015, med en plats mellan 301 och 350 på listan över världens bästa universitet. Den främsta anledningen till placeringen är att vetenskapliga artiklar av forskare på Örebro universitetet har citerats av andra forskare i allt större utsträckning, och därmed fått internationellt genomslag.

På den senaste rankningen behåller Örebro universitet från året innan en plats mellan 351 och 400. Den främsta anledningen är en fortsatt hög omfattning av vetenskapliga citeringar, en trend som visar på forskningskvaliteten vid Örebro universitet.

Endast 1100 av världens nära 20 000 universitetet med på denna rankning eftersom ett krav är att lärosätets forskare under de senaste fem åren har publicerat minst 1000 vetenskapliga artiklar.

I mars 2016 rankade Times Higher Education de 200 främsta universiteten i Europa. Örebro universitet placerar sig i intervallet 161-170 på den listan, tillsammans med lärosäten som är betydligt äldre.

I april 2016 kom Örebro universitet på plats 63 på listan över världens främsta unga universitet. Här ingår enbart lärosäten som är under 50 år gamla. Örebro har 16 år som universitetet, medan de flesta andra lärosätena på listan är mellan 40 och 50 år gamla.

Rankningarna från Times Higher Education har stor betydelse när det gäller att attrahera internationella studenter, forskare och lärare. De ger ökad nationell och internationell synlighet och är viktiga för att kunna ingå strategiska partnerskap med utländska universitet.