This page in English

Erik Hysing

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302442

Rum: F2208

Erik Hysing

Om Erik Hysing

Erik Hysing är docent i statskunskap. Hans forskning kretsar kring policy och implementering, governance, offentlig förvaltning, miljöpolitik och hållbar utveckling. Erik forskar förnärvarande inom tre områden.

Inom projektet Hållbar utveckling genom deliberation? (finansierat av Formas) arbetar han tillsammans med Jan Olsson med att undersöka hur tjänstemäns strategiska agerande, resursmobilisering och samspel med andra aktörer bidrar till kommuners arbete med hållbar utveckling.

I ett andra projekt forskar han om hur myndigheter kan förmå företag och andra organisationer att frivilligt ta ett ökat ansvar för miljö och säkerhet utan att tillgå hårda styrmedel. I detta projekt ingår studier av märkningssystem och politisk konsumtion, utfasning av hälso- och miljöfarliga kemikalier inom textilindustrin, samt transportsektorns miljö och säkerhetsarbete kopplat till nollvisionen (finansierat av Trafikverket).

Ett tredje projekt handlar om ekosystemtjänster och vilka politiska och praktiska effekter detta ”nya” sätt att identifiera och värdera naturvärden har på Sveriges politik för biologisk mångfald. Projektet finansieras av Formas och analyserar hur denna ansats integrerats i existerande policys samt hur beslutsfattare förstår, värdesätter och skapar kapacitet för genomförande.   

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier