This page in English

Forskningsprojekt

Att möjliggöra säkra och cirkulära materialflöden - en fallstudie av PFAS i livscykeln för matförpackningar

Om projektet

För att minska resursutnyttjandet och vår miljöbelastning måste samhället bli mer cirkulärt. Ett avgörande hinder för fler cirkulära flöden är förekomst av svårnedbrytbara miljöskadliga ämnen. Projektet syftar till att visa på omfattningen av, samt skapa förutsättningar för att överbrygga, målkonflikten mellan giftfri miljö och cirkulära flöden. Därmed kan vi förena resurseffektivitet med giftfria materialflöden, baserat på en fallstudie av PFAS livsmedelsförpackningar av papper. Vi kommer att undersöka hur regleringar och kontrollfunktioner i försörjningskedjan kan öka cirkulariteten i systemet och samtidigt förhindra förorening och återcirkulation av persistenta miljögifter. En bred screening av livsmedelsförpackningar på den svenska marknaden kommer att genomföras för att ta reda på förekomsten och omfattningen av PFAS och organiskt fluor, kombinerat med studier om företagens kontroll av miljögifter i livsmedelsförpackningar. Vi kommer även undersöka de olika leden i kedjan från återvunnet material till ny förpackning för att ta reda på var någonstans förorening sker och var förbättringar kan göras i kontrollsystemet, för att slutligen identifiera och presentera nyckelåtgärder för ett säkert cirkulärt återvinningssystem för förpackningar. Genom interdisciplinär forskning i nära samarbete med kärnintressenter bidrar projektet till att bygga förtroende för återvunna material så att konsumenter och producenter kan delta i en säker cirkulär ekonomi. 

Finansiärer

  • Formas