This page in English

Forskningsprojekt

Miljörepresentation

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ylva Uggla

Forskningsämne

Tidigare studier inom miljöpolitik, -förvaltning och -planering har visat hur miljöfrågor utmanar nationalstaten och den representativa demokratins institutioner. Miljöproblem är ofta av sådan art att de spränger gränser i både tid (berör framtida generationer) och rum (berör medborgare i andra länder). Den representativa demokratins institutioner har därmed svårt att inkludera intressen från andra länder, kommande generationer och andra arter. Det faktum att dessa intressen – vars livsbetingelser kan avgöras i beslutsprocesser där de inte är representerade – behöver representeras av nya former, principer och aktörer har uppmärksammats i litteraturen. Men hur går det till? Vilka är de individer som är satta att faktiskt representera miljön och vilka metod och strategier använder de sig av? Projektet fokuserar på dessa individer som på olika sätt representerar miljön inom stat, näringsliv, civilsamhälle, media m.m., inklusive vilka utmaningar och möjligheter de möter. En del av projektet analyserar t.ex. de praktiker och verktyg som används för att representera miljö och miljöproblem, såsom bilder, filmer, diagram och symboler.  

Centrala frågor är: i) på vilka grunder gör representanterna anspråk på att tala för miljön; ii) vilken roll har kunskap och olika värden i representanternas praktik; iii) hur hanterar de komplexitet, kunskapsosäkerhet, ambivalens och konkurrerande värden; iv) hur formas representationen av olika organisatoriska kontexter och hur formar representanterna i sin tur organisationen (s.k. organisatoriskt lärande); och v) hur kommuniceras och konkretiseras miljöproblem.

Projektet har en jämförande och processinriktad design och bygger på studier av miljörepresentanters praktik inom bl.a. frivilligorganisationer, myndigheter och företag, samt studier av olika former av miljökommunikation, t ex i policydokument, nyhetsförmedling och miljökampanjer.

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet