This page in English

Sara Thunberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303824

Rum: L2339

Sara Thunberg

Forskningsämne

Om Sara Thunberg

Sara Thunberg är utbildad socionom och är fil. dr. i socialt arbete. Hon har arbetat på universitetet sedan 2013.

Undervisning

Sara Thunberg undervisar främst på kurser inom socionomprogrammet samt fristående kurser i socialt arbete. I dagsläget sker undervisningen huvudsakligen på kurserna Barn och våld I, Barn- och föräldrarelationer samt delkursen Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård inom ramen för den sista kursen på socionomprogrammet. Hon handleder även regelbundet kandidatuppsatser (C-uppsatser) i socialt arbete.

Forskningsinriktning

Sara Thunbergs forskning är inriktad på brottsofferstödjande insatser till ungdomar och särskilt matchningen mellan ungdomars behov av stöd efter utsattheten och tillgängliga stödinsatser från samhället. Detta inkluderar såväl nationella som internationella aspekter och jämförelser.

Sedan 2020 ingår Sara Thunberg i forskningsprojektet Artikel 19: Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn. Projektet är finansierat av Brottsoffermyndigheten samt Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Sara Thunberg har tilldelats medel från Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond för att studera hur ungdomars skolgång påverkas av brottsutsatthet under tidsperioden 2021-2022.

Utöver detta har Sara Thunberg tidigare även studerat organiseringen av stödinsatser till brottsutsatta i allmänhet, men framför allt till vuxna. Särskilt fokus har legat vid samverkan mellan offentlig och ideell sektor samt socialtjänstens ansvar för dessa insatser. Vidare studeras även hur stödinsatser efter brottsutsatthet kan användas som förebyggande åtgärd.

Sara Thunberg ingår sedan 2019 i styrgruppen för COST Action CA18121 som handlar om kulturell viktimologi. Projketet avser att stärka det europeiska viktimologiska nätverket och finansieras av EU, European Cooperation in Science & Technology.

Samarbeten

Sara Thunberg har initierat och leder GerSwe-collaboration, som är ett forskningssamarbete med Deutsches Jugendinstitut i München rörande barn och ungas erfarenheter av brott.

Hon ingår även i Working Group on Victimology, som är ett nätverk av forskare som studerar olika aspekter av brottsutsatthet.

Hon ingår sedan 2020 i den brittiska forskargruppen VYPER som fokuserar på offer, ungdomar och resiliens. Gruppen leds av Dr. Simon Green vid Hull University.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Thunberg, S. & Andersson Bruck, K. (2020). Young victims’ positioning: Narrations of victimhood and support. International Review of Victimology, 26 (2), 196-211.
Glatz, T. , Källström, Å. , Hellfeldt, K. & Thunberg, S. (2019). Physical Violence in Family Sub-Systems: Links to Peer Victimization and Long-Term Emotional and Behavioral Problems. Journal of family Violence, 34 (5), 423-433.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Thunberg, S. (2020). Victimization, Positioning, and Support: Young Victims' Experiences of Crime. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Thunberg, S. (2019). Att stödja unga utsatta. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 125-138). Lund: Studentlitteratur AB.
Nordlöf, K. & Thunberg, S. (2019). Barn i rättsprocessen med anledning av brott. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 169-188). Lund: Studentlitteratur AB.
Hellfeldt, K. , Thunberg, S. & Moberg Stephenson, M. (2019). Barn och unga som brottsoffer. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 107-124). Lund: Studentlitteratur AB.
Thunberg, S. & Johansson, B. (2019). Utsatthet på fritiden och i det offentliga. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 81-89). Lund: Studentlitteratur AB.
Thunberg, S. (2018). Konsekvenser av kategoriseringar i relationsbaserat stöd – exemplet brottsutsatta ungdomar. I: Anders Bruhn och Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 154-167). Stockholm: Liber.
Thunberg, S. (2014). Who cares?: A study of the Social Services’ Responsibility for Crime Victims. I: Brottsoffer i fokus: de vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2014 (ss. 97-142). Umeå: Brottsoffermyndigheten.

Konferensbidrag

Källström, Å. , Glatz, T. , Hellfeldt, K. & Thunberg, S. (2019). Physical Violence in Family Sub-Systems: Links to Peer Victimization and Long-Term Emotional and Behavioral Problems. Konferensbidrag vid 19th Annual Conference of the European Society of Criminology (EuroCrim 2019), Ghent, Belgium, September 18-21, 2019.
Thunberg, S. (2019). Young Victims Narrate Their Processing of Victimization. Konferensbidrag vid 19th Annual Conference of the European Society of Criminology (EuroCrim 2019), Ghent, Belgium, September 18-21, 2019.
Thunberg, S. (2018). Need and Understanding – Young Victims’ Experiences of Processing Victimization . Konferensbidrag vid 6th EFCAP Congress, Venice, Italy, June 20-22, 2018.
Thunberg, S. (2018). Victimization, Positioning, and Support. I: En forskningskonferens kring föräldraskap och föräldra-barnrelationen. Konferensbidrag vid En forskningskonferens kring föräldraskap och föräldra-barnrelationen, Örebro, Sweden, 4-5 juli, 2018.
Thunberg, S. (2017). Unga brottsutsattas positionering: Narrationer om offerskap och stöd. Konferensbidrag vid Viktimologisk forskarkonferens, Stockholm, Sweden, November 21, 2017.
Thunberg, S. (2017). Ungdomars positionering som brottsoffer och tillgång till stöd. Konferensbidrag vid Socionomutbildningen 50 år, Örebro universitet, Örebro, 2017 den 6 maj.
Thunberg, S. & Källström, Å. (2017). Var söker och erhåller ungdomar stöd efter utsatthet för brott?. Konferensbidrag vid Socionomutbildningen 50 år, Örebro universitet, Örebro, 6/5 2017.
Thunberg, S. (2017). Youths’ Positioning as Victims and its Consequences for the Receptivity and Availability of Support. Konferensbidrag vid 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, Cardiff, United Kingdom, September 13-16, 2017.
Thunberg, S. (2017). Youths’ Positioning as Victims and its Consequences for the Receptivity and Availability of Support. Konferensbidrag vid Nationell forskningskonferens i socialt arbete, Umeå, Sweden, June 12-13, 2017.
Thunberg, S. & Cater [Källström Cater], Å. (2016). Family and Friends: An Important Resource to Receive Psychosocial Support after Victimization as a Youth. Konferensbidrag vid 16th Annual Conference of the European Society of Criminology, Münster, Germany, September 21-24, 2016.
Thunberg, S. & Källström Cater, Å. (2015). Post-victimization support in Sweden: from which organizations can young victims of crime expect to receive psychosocial support?. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 8-10, 2015.
Thunberg, S. , Ahonen, L. & Degner, J. (2014). Crime victims in limbo: when collaboration between the municipal social services and victim support fails . Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 9-11, 2014.

Rapporter

Thunberg, S. , Källström, Å. & Gallo, C. (2021). Knowledge about and handling of crime victims in Sweden – Report from a national gathering on cultural victimology. Örebro: Örebro University (Working Papers and Reports Social work 22).
Thunberg, S. , Källström, Å. & Gallo, C. (2021). Kunskap om och hantering av brottsoffer i Sverige – Rapport från ett nationellt möte om kulturell viktimologi. Örebro: Örebro University (Working Papers and Reports Social work 21).
Thunberg, S. , Uhnoo, D. & Bruhn, A. (2018). Nationell forskningskonferens i socialt arbete: Abstractsammanställning. Örebro: Örebro university (Working Papers and Reports 13).