This page in English

Sara Thunberg

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303824

Rum: L2352

Sara Thunberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Sara Thunberg

Sara Thunberg är utbildad socionom och är doktorand i socialt arbete. Hon har arbetat på universitetet sedan 2013.

Undervisning

Sara Thunberg undervisar främst på kurser inom socionomprogrammet. I dagsläget sker undervisningen på kursen Socialt arbete som vetenskap och profession.

Forskningsinriktning

Sara Thunbergs forskning är inriktad på brottsofferstödjande insatser till ungdomar och särskilt matchningen mellan ungdomars behov av stöd efter utsattheten och tillgängliga stödinsatser från samhället. Just nu har hon extern finanisering från Brottsoffermyndigheten för att studera detta nämare.

Utöver detta har Sara Thunberg även studerat organiseringen av stödinsatser till brottsutsatta i allmänhet, men framför allt till vuxna. Särskilt fokus har legat vid samverkan mellan offentlig och ideell sektor samt socialtjänstens ansvar för dessa insatser. Vidare studeras även hur stödinsatser efter brottsutsatthet kan användas som förebyggande åtgärd.

Sara Thunberg ingår sedan 2019 i styrgruppen för COST Action CA18121 som handlar om kulturell viktimologi. Projketet avser att stärka det europeiska viktimologiska nätverket och finansieras av EU, European Cooperation in Science & Technology.

Uppdrag

Sara Thunberg har tidigare varit alumnsamordnare för socialt arbete samt institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Samarbeten

Sara Thunberg har initierat och leder GerSwe-collaboration, som är ett forskningssamarbete med Deutsches Jugendinstitut i München rörande barn och ungas erfarenheter av brott.

Dessutom har hon ett regelbundet samarbete med de lokala Brottsofferjourerna i länet.

Hon ingår även i Working Group on Victimology, som är ett nätverk av forskare som studerar olika aspekter av brottsutsatthet.

År 2014-2015 var hon även koordinator för Sweden-India project, där socionomstudenter från Mittuniversitetet, Stockholms universitet och Örebro universitet erbjuds att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning i Indien.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Glatz, T. , Källström, Å. , Hellfeldt, K. & Thunberg, S. (2018). Physical Violence in Family Sub-Systems: Links to Peer Victimization and Long-Term Emotional and Behavioral Problems. Journal of family Violence, 1-11.

Kapitel i böcker, del av antologier

Thunberg, S. (2018). Konsekvenser av kategoriseringar i relationsbaserat stöd – exemplet brottsutsatta ungdomar. I: Anders Bruhn och Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 154-167). Stockholm: Liber.
Thunberg, S. (2014). Who cares?: A study of the Social Services’ Responsibility for Crime Victims. I: Brottsoffer i fokus: de vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2014 (ss. 97-142). Umeå: Brottsoffermyndigheten.

Konferensbidrag

Thunberg, S. (2018). Need and Understanding – Young Victims’ Experiences of Processing Victimization . Konferensbidrag vid 6th EFCAP Congress, Venice, Italy, June 20-22, 2018.
Thunberg, S. (2018). Victimization, Positioning, and Support. I: En forskningskonferens kring föräldraskap och föräldra-barnrelationen. Konferensbidrag vid En forskningskonferens kring föräldraskap och föräldra-barnrelationen, Örebro, Sweden, 4-5 juli, 2018.
Thunberg, S. (2017). Unga brottsutsattas positionering: Narrationer om offerskap och stöd. Konferensbidrag vid Viktimologisk forskarkonferens, Stockholm, Sweden, November 21, 2017.
Thunberg, S. (2017). Ungdomars positionering som brottsoffer och tillgång till stöd. Konferensbidrag vid Socionomutbildningen 50 år, Örebro universitet, Örebro, 2017 den 6 maj.
Thunberg, S. & Källström, Å. (2017). Var söker och erhåller ungdomar stöd efter utsatthet för brott?. Konferensbidrag vid Socionomutbildningen 50 år, Örebro universitet, Örebro, 6/5 2017.
Thunberg, S. (2017). Youths’ Positioning as Victims and its Consequences for the Receptivity and Availability of Support. Konferensbidrag vid 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, Cardiff, United Kingdom, September 13-16, 2017.
Thunberg, S. (2017). Youths’ Positioning as Victims and its Consequences for the Receptivity and Availability of Support. Konferensbidrag vid Nationell forskningskonferens i socialt arbete, Umeå, Sweden, June 12-13, 2017.
Thunberg, S. & Cater [Källström Cater], Å. (2016). Family and Friends: An Important Resource to Receive Psychosocial Support after Victimization as a Youth. Konferensbidrag vid 16th Annual Conference of the European Society of Criminology, Münster, Germany, September 21-24, 2016.
Thunberg, S. & Källström Cater, Å. (2015). Post-victimization support in Sweden: from which organizations can young victims of crime expect to receive psychosocial support?. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 8-10, 2015.
Thunberg, S. , Ahonen, L. & Degner, J. (2014). Crime victims in limbo: when collaboration between the municipal social services and victim support fails . Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 9-11, 2014.

Rapporter

(2018). Nationell forskningskonferens i socialt arbete: Abstractsammanställning. Örebro: Örebro university (Working Papers and Reports 13).