This page in English

Forskningsprojekt

Brottsofferstöd i Sverige - Matchningen mellan ungdomars behov av stöd efter att ha utsatts för brott och det stöd som finns tillgängligt för dem

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Kjerstin Andersson Bruck

Forskningsämne

Tidigare forskning visar att tidig brottsutsatthet kan resultera i psykosociala problem (t.ex. kriminalitet, psykisk ohälsa och missbruksproblem) senare livet, vilket tyder på att tidiga insatser behövs för att förebygga dessa problem. Det saknas dock kunskap om ungdomars specifika behov av stöd efter utsatthet för brott och hur de känner att stödet som fanns tillgängligt för dem matchar dessa behov. Därför är syftet att undersöka matchningen mellan ungdomars specifika och varierande behov av stöd och tillgängligt informellt (t.ex. familj och vänner) och formellt (t.ex. socialtjänsten, hälso- och sjukvård, Brottsofferjouren Sverige m.fl.) stöd. Projektet består av två delstudier: en kvantitativ och en kvalitativ.

Den externa finansieringen är avslutad sedan 31 december 2019 och är även avrapporterat till den externa finansiären. Presentation av resultaten genom vetenskapliga publikationer pågår. 

Publikationer

Family and Friends: An Important Resource to Receive Psychosocial Support after Victimization as a Youth

Post-victimization support in Sweden: from which organizations can young victims of crime expect to receive psychosocial support?

Victimization, Positioning, and Support: Young Victims' Experiences of Crime

Forskare

Finansiärer

  • Brottsoffermyndigheten
  • Örebro universitet